BOLD. for Chat
BOLD. untuk Chat
BOLD. đối với Chat
BOLD. 聊天
BOLD. for Chat
HELLO CHAT.
 
Benefitting from Chat.
 • Support omnichannel messaging.
 • Intuitive with real-time responses.
 • Elevate B2C experience and satisfaction.
 • Boost efficiency, increase conversion and engagement rate.
Configurable Interactive Chat.
Businesses can now configure and automate one‑to‑one user‑initiated communication with immediate response through BOLD. Configurable Interactive Chat on their
preferred communication channels including WhatsApp,
Viber, RCS, Google's Business Messages and SMS.
BOLD. Configurable Interactive Chat allows sharing of rich‑media such as images, videos, files, contacts and locations while incorporating analytics and reporting
functions for improved business decision‑making.
Live Chat.
Businesses can now offer a multichannel real‑time communication through BOLD. Live Chat incorporating their preferred communication channels including WhatsApp,
Viber, RCS, Google's Business Messages and SMS.
BOLD. Live Chat provides efficiency in handling business communication matters while building long-term customer relationships.
Hello Chat
 
ผลประโยชน์จากการ แชท. BOLD. arrow
 • รองรับการส่งข้อความทุกช่องทาง.
 • ใช้งานง่ายพร้อมการตอบสนองแบบเรียลไทม์.
 • ยกระดับประสบการณ์ B2C และความพึงพอใจ.
 • เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มอัตรา Conversion และการมีส่วนร่วม.
แชทแบบโต้ตอบที่กำหนดค่าได้ .
ธุรกิจของคุณ จะสามารถกำหนดค่าสื่อสาร ที่ผู้ใช้เริ่มต้นให้เป็นแบบอัตโนมัติด้วยการตอบสนองทันทีผ่าน BOLD. การแชทแบบโต้ตอบที่กำหนดค่าได้บนช่องทางการสื่อสารที่ต้องการ ได้แก่ WhatsApp, Viber, RCS, Google's Business Messages และ SMS.
BOLD. การแชทแบบโต้ตอบที่กำหนดค่าได้ ช่วยให้แชร์สื่ออันหลากลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ รายชื่อติดต่อ และสถานที่ พร้อมรวมฟังก์ชันการวิเคราะห์และการรายงานเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น.
ไลฟ์แชท.
ธุรกิจของคุณสามารถนำเสนอการสื่อสารแบบเรียลไทม์หลายช่องทางผ่าน BOLD. ได้แล้ว ไลฟ์แชทที่รวมช่องทางการสื่อสารที่ต้องการรวมถึง WhatsApp, Viber, RCS, Google's Business Messages และ SMS.
BOLD. Live Chat ให้ประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องการสื่อสารทางธุรกิจ ในขณะที่ยังสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในระยะยาวอีกด้วย.
Hello Chat
 
Keuntungan dari Chat. BOLD. arrow
 • Mendukung omnichannel.
 • Intuitif dengan respons real-time.
 • Meningkatkan pengalaman dan kepuasan dalam proses B2C.
 • Meningkatkan efisiensi, konversi dan hubungan dengan pelanggan.
Configurable Interactive Chat.
Anda dapat melakukan konfigurasi and otomatisasi komunikasi dengan user, dengan respon yang cepat menggunakan BOLD. Configurable Interactive Chat pada channel yang digunakan oleh user, termasuk Whatsapp, Viber, RCS, Google’s Business Messages dan SMS
BOLD. Configurable Interactive Chat dapat digunakan untuk berbagi rich-media seperti gambar, video, files, kontak dan lokasi serta digabungkan dengan analisis dan report untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Live Chat.
Anda dapat menawarkan komunikasi secara real-time menggunakan multichannel melalui BOLD. Live Chat. User dapat menggabungkan channel komunikasi termasuk Whatsapp, Viber, RCS, Google’s Business Messages dan SMS.
BOLD. Live Chat memberikan efisiensi dalam hal menangani masalah komunikasi bisnis sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.
Hello Chat
 
Hưởng lợi từ Chat. BOLD. arrow
 • Hỗ trợ nhắn tin đa kênh.
 • Trực quan với các câu trả lời thời gian thực.
 • Nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của B2C.
 • Tăng hiệu quả, tăng tỷ lệ chuyển đổi và tương tác.
Trò chuyện tương tác có thể cấu hình.
Các doanh nghiệp giờ đây có thể cấu hình và tự động hóa giao tiếp một-một do người dùng khởi xướng với phản hồi ngay lập tức thông qua BOLD. Trò chuyện tương tác có thể cấu hình trên các kênh truyền thông ưa thích của họ bao gồm WhatsApp, Viber, RCS, Tin nhắn kinh doanh và SMS của Google.
BOLD. Configurable Interactive Chat cho phép chia sẻ dữ liệu đa phương tiện như hình ảnh, video, tệp, danh bạ và vị trí đồng thời kết hợp các chức năng phân tích và báo cáo để cải thiện việc đưa ra quyết định kinh doanh.
Trò chuyện trực tiếp.
Các doanh nghiệp bây giờ có thể cung cấp một giao tiếp thời gian thực đa kênh thông qua BOLD. Live Chat kết hợp các kênh liên lạc ưa thích của họ bao gồm WhatsApp, Viber, RCS, Tin nhắn kinh doanh và SMS của Google.
BOLD. Live Chat cung cấp hiệu quả trong việc xử lý các vấn đề giao tiếp kinh doanh trong khi xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài.
Hello Chat
 
受益於Chat. BOLD. arrow
 • 支持omnichannel消息傳遞。
 • 直觀的實時響應。
 • 提升 B2C 體驗和滿意度。
 • 提高效率,提高轉化率和參與率。
可配置的交互式聊天
企業現在可以通過 BOLD. 可配置的交互式聊天 在他們首選的通訊方式(包括 WhatsApp , Viber, RCS, Google 的商業訊息 , 短信)上配置和自動化一對一的用戶發起的通信,並立即響應。
BOLD. 可配置的交互式聊天 允許共享圖像、影片、文件、聯繫人和位置等多媒體,同時結合分析和報告功能以改進業務決策。
線上聊天
企業現在可以通過 BOLD. 線上聊天 提供多方面實時通信,其中包含他們首選的通訊方式,包括 WhatsApp , Viber, RCS, Google 的商業訊息 , 短信。
BOLD. 可在建立長期客戶關係的同時提高處理業務溝通事務的效率。
Hello Chat
 
使用聊天机器人的好处 BOLD. arrow
 • 支持全渠道信息传递。
 • 直观且实时反馈。
 • 提升B2C体验和满意度。
 • 提高效率、转化率和参与率。
可配置的交互式聊天
现在通过BOLD.可配置交互式聊天,企业能设置对话模版和快速自动回复用户发起的一对一对话。在他们偏好的交流渠道上进行可配置的交互式聊天,包括WhatsApp、Viber、富媒体短信、Google's Business Messages和短信。
BOLD.可配置的交互式聊天允许共享富媒体,如图像、视频、文档、联系方式和定位,同时整合分析和报告功能,以改进业务决策。
即时聊天
企业现在能通过BOLD.即时聊天提供多通讯渠道的即时通信,包括他们偏好的通信渠道:WhatsApp、Viber、富媒体短信、Google's Business Messages和短信。
BOLD. 即时聊天高效处理企业沟通事宜,同时建立与客户长期的合作关系。
sub for Chat offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ Chat ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


sub PASS หรือ sub </API>.
sub untuk Chat menawarkan fleksibilitas untuk terhubung


secara langsung baik melalui tampilan visual website dan/atau API.
sub đối với Tán gẫu cung cấp sự linh hoạt việc kết nối trực tiếp thông qua giao diện web và / hoặc API.
sub 聊天 提供了透過 Web 界面和/或


API 直接連接的靈活性。
sub 聊天机器人支持多种对接方式,


可通过 sub Pass 平台或 sub </API>. 对接