BOLD. for SMS
BOLD. untuk SMS
BOLD. đối với SMS
BOLD. 簡訊
BOLD. for SMS
INSTANT REACH

TO THE MASSES.
The most accessible two-way messaging channel that

delivers messages reliably anywhere
around the world.
How it works for you:

Notification Messages

 • Keep customers informed of their confirmations, purchases, notifications and verifications.

Critical Alert Messages

 • Deliver alert messages at your preferred volume and scale anytime, anywhere.

Conversational Messages

 • Enhance conversation across multiple parties to establish good communication and relationships.

Authentication Messages

 • Build a secure affiliation with the delivery of verification messages (OTP, 2FA) to users by
  making timely confirmation of their activities.
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันที.
ระบบการส่ง-รับ ข้อความ ช่องทางสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วถึง ทุกที่ทั่วโลก
ระบบทำงานอย่างไร:

ข้อความแจ้งเตือน

 • การแจ้งเตือนลูกค้าถึง สถานะการยืนยันคำสั่งซื้อ ยืนยันการชำระเงิน รวมถึงการยืนยันตัวตน ผ่านระบบข้อความแจ้งเตือน.

ข้อความแจ้งเตือนที่สำคัญ

 • คุณสามารถตั้งปรับระดับและขนาดข้อความแจ้งเตือนที่สำคัญตามต้องการได้ตลอดเวลา ,ทุกที่.

ข้อความสนทนา

 • ปรับปรุงระบบการสนทนาในหลายๆรูปแบบเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดี.

ข้อความรับรองความถูกต้อง

 • สร้างระบบความปลอดภัยด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือน (OTP, 2FA) ไปยังผู้ใช้ โดยทำการยืนยันรหัสในเวลาตามที่กำหนด.
TERHUBUNG DENGAN LEBIH BANYAK ORANG.
Two-Way Messaging adalah cara yang paling handal untuk mengirimkan pesan anda ke seluruh dunia.
Cara Kerja:

Pesan Notifikasi

 • Pelanggan akan mendapatkan informasi mengenai konfirmasi pembelian, notifikasi dan verifikasi.

Pesan Peringatan

 • Sampaikan pesan peringatan pada volume dan skala sesuai dengan pilihan anda, kapan dan dimana saja!

Pesan Percakapan

 • Tingkatkan hubungan dengan berbagai pihak untuk menjalin komunikasi dan hubungan baik.

Pesan Autentifikasi

 • Perkuat Keamanan dengan pengiriman pesan verifikasi (OTP, 2 FA) kepada pengguna dengan membuat konfirmasi tepat waktu tentang aktivitas mereka.
NGAY LẬP TỨC TIẾP CẬN VỚI CÔNG CHÚNG.
Kênh nhắn tin hai chiều dễ tiếp cận nhất cung cấp tin nhắn đáng tin cậy ở bất cứ đâu trên thế giới.
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:

Tin nhắn thông báo

 • Thông báo cho khách hàng về xác nhận, mua hàng, thông báo và xác minh của họ.

Tin nhắn Cảnh báo Quan trọng

 • Gửi tin nhắn cảnh báo ở âm lượng và quy mô ưa thích của bạn mọi lúc, mọi nơi.

Tin nhắn đàm thoại

 • Tăng cường cuộc trò chuyện giữa nhiều bên để thiết lập giao tiếp và mối quan hệ tốt.

Tin nhắn Xác thực

 • Xây dựng một liên kết an toàn với việc cung cấp tin nhắn xác minh (OTP, 2FA) cho người dùng bằng cách xác nhận kịp thời các hoạt động của họ.
即時接觸大眾。
最容易訪問的雙向消息傳遞通道,可在世界任何地方可靠地傳遞消息。
它如何為您工作:

通知消息

 • 讓客戶了解他們的確認、購買、通知和驗證。

嚴重警報消息

 • 隨時隨地以您喜歡的數量和規模發送警報消息。

會話消息

 • 加強多方對話,建立良好的溝通和關係。

身份驗證消息

 • 通過及時確認用戶的活動,通過向用戶提供驗證消息(OTP、2FA)來建立安全的聯繫。
立即接触群众。
最易访问的双向消息传递通道,
可在世界各地可靠地传递消息。
对您的业务有何用处:

通知短信

 • 让客户了解他们的确认、购买、通知和验证。

关键警示信息

 • 按您的喜爱的量和范围发送警示信息。

会话信息

 • 加强多方对话,建立良好的沟通和关系。

验证信息

 • 及时确认用户活动,向用户发送验证信息(OTP、2FA)以建立安全的联系。
sub for SMS offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ SMS ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


sub PASS หรือ sub </API>.
sub untuk SMS menawarkan fleksibilitas untuk terhubung


secara langsung baik melalui tampilan visual website dan/atau API.
sub đối với SMS cung cấp sự linh hoạt việc kết nối trực tiếp thông qua giao diện web và / hoặc API.
sub 簡訊 提供了透過 Web 界面和/或


API 直接連接的靈活性。
sub 短信提供通过 sub Pass 或者 sub </API>.


连接灵活性