BOLD. for Viber Business
BOLD. สำหรับ Viber Business
BOLD. untuk Viber Business
BOLD. đối với Viber Business
BOLD. Viber 業務
BOLD. for Viber Business
INSTANT REACH

TO

1 BILLION
VIBER USERS.
Personalised conversation experience with

your customers across digital devices worldwide.
How it works for you:

Notifications

 • Informative, Promotional, Transactional updates
   

Chat Commerce

 • Promote and sell your products and services to
  customers anytime, anywhere.

Payment Request

 • Send real-time payment request to customers for
  online payments of your products
  and services.

Client Service

 • Conversational support, Cross-selling, Surveys
   

Entertainment

 • Images, Video trailers, Audio files
   

Loyalty Programmes

 • Surveys, Reward vouchers, Feedbacks
   

Authentication

 • Second Factor of Authentication (2FA)
   

Teamwork

 • Real-time conversation handling between teams for work efficiency – Support, Enquiries, Updates and more.
 • Quick, trackable and delivery notifications between team conversations.
 • Teams can communicate via Configurable Interactive Chat and/or private chat sessions.
 • Rich-media sharing between team members like files, videos, photos, locations and more.
 • Team moderation controls are available for personalisation.
เข้าถึงผู้ใช้ VIBER 1 พันล้านคนได้ทันที.
ประสบการณ์การสนทนาส่วนบุคคลกับลูกค้าของคุณในอุปกรณ์ดิจิทัลทั่วโลก.
ระบบทำงานอย่างไร:

การแจ้งเตือน

 • ข้อมูล ส่งเสริมการขาย อัพเดทธุรกรรม
   

แชท

 • ช่วยส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณ ได้ทุกที่ทุกเวลา.

แจ้งการชำระเงิน

 • ส่งแจ้งการชำระเงินแบบเรียลไทม์ให้กับลูกค้าสำหรับการชำระเงินออนไลน์ของผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ.

บริการลูกค้า

 • การพูดคุยบริการลูกค้า การขายต่อเนื่อง
   

ความบันเทิง

 • รูปภาพ ตัวอย่างวิดีโอ ไฟล์เสียง
   

ระบบสร้างความเชื่อมั่น

 • แบบสำรวจ บัตรกำนัล คำติชม
   

การตรวจสอบสิทธิ์

 • ปัจจัยที่สองของการรับรองความถูกต้อง (2FA)
   

ระบบทีม

 • การจัดการการสนทนาแบบเรียลไทม์ระหว่างทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การอบรม การสอบถามความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งอื่นๆ อีกมากมาย.
 • การแจ้งระบุ ตำแหน่ง ติดตาม ที่รวดเร็ว ระหว่างในทีมการสนทนา.
 • การสนทนาสามารถกำหนดการตั้งค่าการสื่อสารสนทนาได้/หรือตั้งค่าการสนทนาแบบรายบุคคล.
 • การแชร์สื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอันหลากหลาย ระหว่างสมาชิกในทีม เช่น ไฟล์ วิดีโอ รูปภาพ สถานที่ และอื่นๆ.
 • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ความต้องการ.
JANGKAUAN INSTAN KE 1 MILIAR PENGGUNA VIBER
Pengalaman pelanggan menggunakan percakapan yang dipersonalisasi di seluruh perangkat digital seluruh dunia.
Cara Kerja:

Notifikasi

 • Informatif, Promosional, Transaksi terbaru
   

Pesan Niaga

 • Promosi dan jual produk dan layanan anda ke pelanggan, kapanpun dan dimanapun.

Permintaan Pembayaran

 • Mengirimkan permintaan pembayaran secara real-time kepada pelanggan atas produk dan jasa anda.

Layanan Pelanggan

 • Dukungan melalui Live Chat, Cross-selling, Survei
   

Hiburan

 • Gambar, Trailer video, File audio
   

Program Loyalitas

 • Survei, Kupon hadiah, Umpan balik
   

Autentifikasi

 • Second Factor of Authentication (2FA)
   

Kerjasama

 • Penanganan melalui percakapan secara real-time antar tim untuk efisiensi kerja – Dukungan, Pertanyaan, Pembaharuan dan lainnya.
 • Koordinasi antar team yang cepat, dapat dilacak dan memiliki notifikasi pengiriman.
 • Tim dapat berkomunikasi melalui Configurable Interactive Chat dan/atau melalui percakapan pribadi.
 • Berbagi rich-media antar anggota tim, seperti video, gambar, lokasi, dan lainnya.
 • Tersedia fitur pengendalian atas fungsi moderasi dan dapat dipersonalisasi.
TIẾP CẬN NGAY LẬP TỨC VỚI 1 TỶ NGƯỜI DÙNG VIBER.
Trải nghiệm hội thoại được cá nhân hóa với khách hàng của bạn trên các thiết bị kỹ thuật số trên toàn thế giới.
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:

Thông báo

 • Cập nhật thông tin, khuyến mại, giao dịch
   

Thương mại trò chuyện

 • Quảng bá và bán sản phẩm và dịch vụ của bạn cho
  khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Yêu cầu thanh toán

 • Gửi yêu cầu thanh toán theo thời gian thực cho khách hàng để thanh toán trực tuyến các sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Dịch vụ Khách hàng

 • Hỗ trợ đàm thoại, Bán chéo, Khảo sát
   

Giải trí

 • Hình ảnh, Video giới thiệu, Tệp âm thanh
   

Chương trình khách hàng thân thiết

 • Khảo sát, Phiếu thưởng, Phản hồi
   

Xác thực

 • Yếu tố xác thực thứ hai (2FA)
   

Làm việc theo nhóm

 • Xử lý cuộc trò chuyện theo thời gian thực giữa các nhóm để có hiệu quả công việc - Hỗ trợ, Yêu cầu, Cập nhật và hơn thế nữa.
 • Thông báo nhanh chóng, có thể theo dõi và phân phối giữa các cuộc trò chuyện nhóm.
 • Các nhóm có thể giao tiếp thông qua Configurable Interactive Chat và / hoặc các phiên trò chuyện riêng tư.
 • Chia sẻ phương tiện phong phú giữa các thành viên trong nhóm như tệp, video, ảnh, vị trí và hơn thế nữa.
 • Kiểm soát kiểm duyệt nhóm có sẵn để cá nhân hóa.
即時覆蓋 10 億 VIBER 用戶。
通過全球數位設備與您的客戶進行個性化的對話體驗。
它如何為您工作:

通知

 • 信息性、促銷性、交易性更新
   

聊天商務

 • 推廣和銷售您的產品和服務客戶隨時隨地。
   

付錢請求

 • 向客戶發送實時支付請求,以線上支付您的產品和服務。
   

客戶服務

 • 對話支持、交叉銷售、調查
   

娛樂

 • 圖片、影片預告片、音頻文件
   

忠誠度計劃

 • 調查、獎勵券、反饋
   

驗證

 • 身份驗證的第二因素 (2FA)
   

團隊合作

 • 團隊之間的實時對話處理以提高工作效率——支持、查詢、更新等。
 • 團隊對話之間的快速、可跟踪和交付通知。
 • 團隊可以通過可配置的交互式聊天和/或私人聊天會話進行交流。
 • 團隊成員之間的多媒體共享,如文件、影片、照片、位置等。
 • 團隊審核控制可用於個性化。
与1亿viber用户进行即时沟通。
您的客户通过全球不同的电子设备与您进行个性化对话体验。
对您的业务有何用处:

通知

 • 提供信息、促销性、交易性更新
   

商务聊天

 • 随时随地向客户推销您的产品和服务
   

支付请求

 • 向客户发送实时付款请求,以在线支付您的产品和服务。
   

客户服务

 • 会话支持、交叉销售、调查问卷
   

娱乐

 • 图像、视频预告、音频文件
   

忠诚度计划

 • 调查问卷、奖券、反馈
   

身份验证

 • 二次验证(2FA)
   

团队合作

 • 团队之间的实时对话处理以提高工作效率 - 支持、查询、更新等。
 • 团队之间的对话可快速传递、可追踪和传递通知。
 • 团队可以通过可配置的交互式聊天或私人会话窗口进行沟通。
 • 团队成员之间共享如文件、视频、照片、定位等富媒体资讯。
 • 支持团队权限分配个性化定制。
How customers can engage with you:

Shopping:

 • Make direct purchases and orders at their convenience on their preferred messaging application – anytime, anywhere and on any device.
 • Make online payments with their preferred online payment options – Credit Cards, Online Banking (FPX) and/or E-Wallets.
   
 • Receive real-time delivery confirmation and tracking.
   
 • Redeem real-time rewards with QR code – Discounts, Purchases-with-Purchase (PWP) and more.
   
 • Place bookings with schedule reminder.
   
 • Receive personalised promotion notifications.
   

Configurable Interactive Chat:

 • Initiate instantaneous one-to-one chat on their preferred messaging application.
   
 • Get result-driven conversation flow – Enquiries, Support, Bookings and more.
   
 • Receive rich-media like images, videos, locations, contacts and more.
   

Sharing:

 • Receive real-time and/or scheduled notifications on their preferred messaging application.
   
 • Real-time engagement between customer and business – Surveys, Rewards, Redemptions, Bookings and more.
   
 • Share rich-media like images, videos, locations, contacts and more.
 
การมีส่วนร่วมของลูกค้า:

การเลือกซื้อสินค้า:

 • ทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการบนแอปพลิเคชันผ่านการส่งข้อความจากอุปกรณ์ที่มีได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา.
   
 • ชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ได้ตามต้องการ ผ่านตัวเลือกการชำระเงินที่รองรับทั้ง บัตรเครดิต ธนาคารออนไลน์ (FPX) หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ .
 • รับการแจ้งเตือน เพื่อยืนยัน และติดตาม คำสั่งซื้อ แบบเรียลไทม์.
   
 • การแลกรับของสมนาคุณ แบบเรียลไทม์ ผ่านระบบ QR code - ส่วนลด ,สินค้าราคาพิเศษ (PWP) และอื่นๆอีกมากมาย.
   
 • ส่งคำแจ้งเตือนข้อมูลการจอง ตามการตั้งค่าที่กำหนด.
   
 • รับข้อมูลการแจ้งเตือนโปรโมชั่นพิเศษแบบส่วนตัว.
   

การตั้งค่าการสนทนา:

 • เริ่มต้นการสนทนาแบบส่วนตัวได้ทันทีตามความต้องการจากช่องทางแชทแอปพลิเคชัน.
   
 • ช่องทางการสนทนาที่มีความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น- การสอบถามข้อมูล การบริการ รายละเอียดการจองต่างๆ และอื่นๆ.
   
 • สามารถรับสื่อได้หลากลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ สถานที่ รายชื่อติดต่อ และอื่นๆ.
   

การแบ่งปันข้อมูล:

 • รับการแจ้งเตือน/หรือกำหนดการตั้งค่าการส่งข้อความบนแอปพลิเคชันตามความต้องการแบบเรียลไทม์.
   
 • การมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ระหว่างลูกค้ากับกิจการในรูปแบบของ แบบสำรวจ รางวัล การแลกรับของรางวัล การจอง และอื่นๆ.
   
 • แบ่งปันข้อมูลได้หลากหลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ สถานที่ การติดต่อ และอื่นๆ.
 
Bagaimana pelanggan anda dapat terhubung dengan anda:

Belanja:

 • Lakukan pembelian dan pesanan secara langsung dengan nyaman di aplikasi pesan pilihan mereka – kapan saja, di mana saja, dan di perangkat apa pun.
 • Lakukan pembayaran online dengan opsi pembayaran online pilihan mereka – Kartu Kredit, Perbankan Online (FPX) dan/atau Dompet Elektronik.
 • Terima konfirmasi dan pelacakan pengiriman secara real-time.
   
 • Tukarkan hadiah dengan kode QR – Diskon, Purchase with Purchase (PWP) dan banyak lagi.
   
 • Tempatkan pemesanan dengan pengingat jadwal.
   
 • Terima notifikasi promosi yang dapat dipersonalisasi.
   

Configurable Interactive Chat:

 • Memulai obrolan secara instan di aplikasi pesan pilihan mereka.
   
 • Dapatkan alur percakapan berdasarkan hasil – Pertanyaan, Dukungan, Pemesanan, dan lainnya.
   
 • Terima rich-media seperti gambar, video, lokasi, kontak, dan lainnya.
   

Sharing:

 • Terima pemberitahuan secara real time dan/atau terjadwal pada aplikasi perpesanan pilihan mereka.
   
 • Keterlibatan antara pelanggan dan bisnis melalui Survei, Hadiah, Redeem, Pemesanan, dan lainnya.
   
 • Bagikan rich-media seperti gambar, video, lokasi, kontak, dan lainnya.
 
Làm thế nào khách hàng có thể tương tác với bạn:

Mua sắm:

 • Thực hiện mua hàng trực tiếp và đặt hàng một cách thuận tiện trên ứng dụng nhắn tin ưa thích của họ - mọi lúc, mọi nơi và trên bất kỳ thiết bị nào.
 • Thực hiện thanh toán trực tuyến với các tùy chọn thanh toán trực tuyến ưa thích của họ - Thẻ tín dụng, Ngân hàng trực tuyến (FPX) và / hoặc Ví điện tử.
 • Các nhóm có thể giao tiếp thông qua Trò chuyện tương tác có thể cấu hình và / hoặc các phiên trò chuyện riêng tư.
   
 • Đổi phần thưởng theo thời gian thực bằng mã QR – Giảm giá, Mua hàng khi mua hàng (PWP) và hơn thế nữa.
   
 • Đặt phòng với lời nhắc lịch trình.
   
 • Nhận thông báo khuyến mãi được cá nhân hóa.
   

Trò chuyện tương tác có thể cấu hình:

 • Bắt đầu trò chuyện trực tiếp một-một trên ứng dụng nhắn tin ưa thích của họ.
   
 • Nhận luồng hội thoại dựa trên kết quả – Yêu cầu, Hỗ trợ, Đặt chỗ và hơn thế nữa.
   
 • Nhận các phương tiện truyền thông phong phú như hình ảnh, video, địa điểm, danh bạ và hơn thế nữa.
   

Chia sẻ:

 • Nhận thông báo theo thời gian thực và/hoặc theo lịch trình trên ứng dụng nhắn tin ưa thích của họ.
   
 • Sự tham gia theo thời gian thực giữa khách hàng và doanh nghiệp - Khảo sát, Phần thưởng, Đổi thưởng, Đặt phòng và hơn thế nữa.
 • Chia sẻ phương tiện truyền thông phong phú như hình ảnh, video, vị trí, liên hệ và hơn thế nữa.
 
客戶如何與您互動:

購物:

 • 在他們喜歡的消息應用程序上方便地直接購買和訂購 - 隨時隨地,在任何設備上。
   
 • 使用他們首選的線上支付選項進行線上支付——信用卡、網路銀行 (FPX) 和/或電子錢包。
   
 • 接收實時交貨確認和跟踪。
   
 • 使用 QR 碼兌換實時獎勵 - 折扣、購買時購買 (PWP) 等。
   
 • 使用日程提醒進行預訂。
   
 • 接收個性化的促銷通知。
   

可配置的交互式聊天:

 • 在他們首選的消息傳遞應用程序上發起即時一對一聊天。
   
 • 獲得以結果為導向的對話流——查詢、支持、預訂等。
   
 • 接收圖片、影片、位置、聯繫人等多媒體。
   

分享:

 • 在他們首選的消息傳遞應用程序上接收實時和/或預定通知。
   
 • 客戶與企業之間的實時互動——調查、獎勵、兌換、預訂等。
   
 • 共享圖像、影片、位置、聯繫人等多媒體。
 
客户如何与您互动:

购物:

 • 随时随地在任何设备上,方便他们在喜欢的信息应用中直接订购商品。
   
 • 使用他们喜欢的支付方式进行在线支付 - 信用卡、网上银行(FPX)或电子钱包。
   
 • 接收实时收寄确认和追踪通知。
   
 • 使用二维码兑换实时奖励 - 折扣、即时购买(PWP)等。
   
 • 使用日程提醒进行预订。
   
 • 接收个性化促销通知。
   

可配置的交互式聊天:

 • 在他们偏好的消息应用程序上开始即时一对一聊天。
   
 • 获得有成效的对话流程 - 咨询、支持、预订等。
   
 • 接收如图像、视频、定位、联系人等富媒体信息。
   

共享:

 • 在他们喜欢的信息应用上接收实时通知或日程通知。
   
 • 客户和企业间的实时互动 - 调查、奖励、赎回、预订等。
   
 • 共享如图像、视频、定位、联系人等富媒体内容。
 
sub for Viber Business offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ Viber Business ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


sub PASS หรือ sub </API>.
sub untuk Viber Business menawarkan fleksibilitas untuk terhubung


secara langsung baik melalui tampilan visual website dan/atau API.
sub đối với Viber Business cung cấp sự linh hoạt việc kết nối trực tiếp thông qua giao diện web và / hoặc API.
sub Viber 業務 提供了透過 Web 界面和/或


API 直接連接的靈活性。
sub Viber Business支持多种对接方式,


可通过 sub Pass 平台或 sub </API>. 对接