BOLD. Payment Request
BOLD. การแจ้งการชำระเงิน
BOLD. Permintaan Pembayaran
BOLD. Payment Request
BOLD. 付款請求
BOLD. Payment Request
Working Flow:
Bold.Pay Payment Link
How it works for you:
ขั้นตอนการทำงาน:
Bold.Pay Payment Link
ระบบทำงานอย่างไร:
 • ร้านค้าสามารถจัดเตรียมคำขอชำระเงินได้ทันที.
 • ผู้ค้ามีตัวเลือกในการแสดงรายการผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือโซลูชันแต่ละรายการ รวมทั้งแทรกภาพ คำอธิบาย และปริมาณการสั่งซื้อลงในคำขอชำระเงิน.
 • ผู้ค้าสามารถส่งคำขอชำระเงินให้กับลูกค้าผ่านช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบและสะดวกสบาย เช่น SMS, WhatsApp, Viber, อีเมล และ อื่นๆ.
 • ลูกค้าสามารถคลิกลิงก์คำขอชำระเงินเพื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิต, ธนาคารออนไลน์ (FPX) และ/หรือ E-Wallets.
Alur Kerja:
Bold.Pay Payment Link
Cara Kerja:
 • Merchant dapat segera menyiapkan permintaan pembayaran.
 • Merchant memiliki opsi untuk mencantumkan setiap produk, layanan dan/atau solusi serta memasukkan visual, deskripsi, dan jumlah pesanan ke dalam permintaan pembayaran.
 • Merchant dapat mengirimkan permintaan pembayaran kepada pelanggan melalui saluran favorit mereka seperti SMS, WhatsApp, Viber, Email, dan lainnya.
 • Pelanggan dapat mengklik tautan permintaan pembayaran untuk melakukan pembayaran melalui Kartu Kredit, Perbankan Online (FPX) dan/atau Dompet Elektronik.
Luồng làm việc:
Bold.Pay Payment Link
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:
 • Người bán có thể chuẩn bị yêu cầu thanh toán ngay lập tức.
 • Người bán có tùy chọn liệt kê từng sản phẩm, dịch vụ và /hoặc giải pháp cũng như chèn hình ảnh, mô tả và số lượng đơn đặt hàng vào yêu cầu thanh toán.
 • Người bán có thể gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng thông qua kênh yêu thích của họ như SMS, WhatsApp, Viber, Emailhơn thế nữa.
 • Khách hàng có thể nhấp vào liên kết yêu cầu thanh toán để thực hiện thanh toán qua Thẻ tín dụng, Ngân hàng trực tuyến (FPX) và / hoặc Ví điện tử.
工作流程:
Bold.Pay Payment Link
它如何為您工作:
 • 商家可以立即準備付款請求。
 • 商家可以選擇列出每個產品、服務和/或解決方案,以及在付款請求中插入視覺效果、描述和訂單數量。
 • 商家可以通過他們喜歡的渠道(如 SMSWhatsAppViber電子郵件等)向客戶發送付款請求。
 • 客戶可以點擊支付請求鏈接,通過信用卡網路銀行 (FPX) 和/或電子錢包進行支付。
操作流程:
Bold.Pay Payment Link
对您的业务有何用处:
 • 商户能立即创建支付请求。
 • 商户可以选择列出每种产品、服务或解决方案,并在支付请求中置入可视化效果、说明和订单数量。
 • 商户可通过客户偏好的渠道,如短信、WhatsAppViber、电子邮件等发送支付请求。
 • 客户可点击支付请求链接,通过信用卡、网上银行(FPX)或电子钱包进行支付。
sub Payment Request offers the flexibility of


connecting directly either through web interface, API and/or plugin.
BOLD. In-Application Payment Request
BOLD. In-Application การแจ้งการชำระเงิน
BOLD. In-Application Permintaan Pembayaran
BOLD. In-Application Payment Request
BOLD. In-Application 付款請求
BOLD. In-Application Payment Request
Working Flow:
Bold.Pay Payment Link
How it works for you:
 • Merchants can configure in-application payment request to offer flat-rate, per-usage and/or subscription when selling digital merchandise.
 • Merchants can offer new selling packages like

  on-demand, ancillary, premium and add-on subscription
  with in-application payment request.
 • Merchants can insert in-application payment request into applications, contents, services and websites as the preferred payment request option.
 • Customers can click on the in-application

  payment request link to make their payment via
  Credit / Debit Cards, Online Banking (FPX),

  E-Wallets, Buy Now Pay Later (BNPL) and/or

  Direct Carrier Billing (DCB).
ขั้นตอนการทำงาน:
Bold.Pay Payment Link
ระบบทำงานอย่างไร:
 • ผู้ค้าสามารถกำหนดค่าคำขอชำระเงินในแอปพลิเคชันเพื่อเสนออัตราคงที่ ต่อการใช้งาน และ/หรือการสมัครรับข้อมูลเมื่อขายสินค้าดิจิทัล.
 • ผู้ค้าสามารถเสนอแพ็คเกจการขายใหม่ๆ เช่น การสมัครสมาชิกแบบออนดีมานด์ แบบเสริม แบบพรีเมียม และแบบเสริมด้วยคำขอชำระเงินในแอปพลิเคชัน.
 • ผู้ค้าสามารถแทรกคำขอชำระเงินในแอปพลิเคชันลงในแอปพลิเคชัน เนื้อหา บริการ และเว็บไซต์เป็นตัวเลือกคำขอชำระเงินที่ต้องการ.
 • ลูกค้าสามารถคลิกลิงก์คำขอชำระเงินในแอปพลิเคชันเพื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิต, ธนาคารออนไลน์ (FPX), E-Wallets และ/หรือการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง (DCB).
Alur Kerja:
Bold.Pay Payment Link
Cara Kerja:
 • Merchant dapat mengonfigurasi permintaan pembayaran menggunakan aplikasi dan menawarkan tarif tetap, per penggunaan, dan/atau langganan saat menjual merchandise digital.
 • Merchant dapat menawarkan paket penjualan baru seperti langganan on-demand, ancillary, premium, dan add-on pembayaran lain dalam aplikasi.
 • Merchant dapat memasukkan permintaan pembayaran dalam aplikasi ke dalam aplikasi, konten, layanan, dan situs web sebagai opsi permintaan pembayaran yang diinginkan.
 • Pelanggan dapat mengklik link permintaan pembayaran dalam aplikasi untuk melakukan pembayaran melalui Kartu Kredit, Perbankan Online (FPX), E-Wallet dan/atau Direct Carrier Billing (DCB).
Luồng làm việc:
Bold.Pay Payment Link
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:
 • Người bán có thể cấu hình yêu cầu thanh toán trong ứng dụng để cung cấp mức giá cố định, cho mỗi lần sử dụng và / hoặc đăng ký khi bán hàng hóa kỹ thuật số.
 • Người bán có thể cung cấp các gói bán hàng mới như theo yêu cầu, phụ trợ, phí bảo hiểm và đăng ký bổ sung với yêu cầu thanh toán trong ứng dụng.
 • Người bán có thể chèn yêu cầu thanh toán trong ứng dụng vào các ứng dụng, nội dung, dịch vụ và trang web dưới dạng tùy chọn yêu cầu thanh toán ưu tiên.
 • Khách hàng có thể nhấp vào liên kết yêu cầu thanh toán trong ứng dụng để thanh toán qua Thẻ tín dụng, Ngân hàng trực tuyến (FPX), Ví điện tử và /hoặc Thanh toán trực tiếp của nhà cung cấp dịch vụ (DCB).
工作流程:
Bold.Pay Payment Link
它如何為您工作:
 • 商家可以在銷售數字商品時配置應用內付款請求,以提供統一費率、按使用量和/或訂閱。
 • 商家可以提供新的銷售套餐,如按需、輔助、高級和附加訂閱以及應用內付款請求。
 • 商家可以將應用內支付請求插入應用、內容、服務和網站,作為首選支付請求選項。
 • 客戶可以單擊應用程序內的付款請求鏈接,通過信用卡網路銀行 (FPX)電子錢包和/或直接運營商計費 (DCB) 進行付款。
操作流程:
Bold.Pay Payment Link
对您的业务有何用处:
 • 商户可以在销售数字商品时配置应用程序内支付请求,提供统一费率、按使用量或订阅。
 • 商户可以通过应用内支付提供新的销售套餐,如按需、附加、溢价和附加订阅。
 • 商户可以将应用内支付请求放置到应用程序、内容、服务和网页中作为首选支付请求选项。
 • 客户可点击应用内支付请求链接,通过信用卡、网上银行(FPX)、电子钱包或直接运营商计费(DCB)进行支付。
sub In-Application Payment Request offers the flexibility of


connecting directly either through web interface, API and/or plugin.
BOLD. Wallet
BOLD. Wallet
BOLD. Wallet
BOLD. Wallet
Working Flow:
Bold.Pay Payment Link
How it works for you:
ขั้นตอนการทำงาน:
Bold.Pay Payment Link
ระบบทำงานอย่างไร:
 • ผู้ค้าสามารถปรับใช้โซลูชันกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีแบรนด์ตนเองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรวมการมีส่วนร่วมแบบไม่ใช้เงินสดสำหรับธุรกิจของตน.
 • ผู้ค้าสามารถใช้โซลูชันกระเป๋าเงินดิจิทัลเป็นเครื่องมือจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อดึงดูดและให้รางวัลแก่ลูกค้าในแบบเรียลไทม์.
 • ลูกค้าสามารถเพลิดเพลินกับการชำระเงิน แบบไม่ใช้เงินสด, รางวัลสมาชิก การแลกของรางวัลแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย.
Alur Kerja:
Bold.Pay Payment Link
Cara Kerja:
 • Merchant dapat menerapkan solusi yaitu : dompet digital dengan brand mereka dalam rangka penggunaan pembayaran tanpa uang tunai pada bisnis mereka.
 • Merchant dapat menerapkan solusi berupa dompet digital sebagai alat manajemen hubungan pelanggan (CRM) untuk melibatkan dan memberi hadiah ke pelanggan mereka secara realtime.
 • Pelanggan dapat dengan mudah menikmati pembayaran tanpa uang tunai, imbalan loyalitas, penukaran waktu nyata, dan banyak lagi.
Luồng làm việc:
Bold.Pay Payment Link
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:
工作流程:
Bold.Pay Payment Link
它如何為您工作:
 • 商家可以迅速設置自有品牌的電子錢包,為其業務整合無現金交易。
 • 商家可以使用電子錢包作為客戶關係管理 (CRM) 工具立即來吸引和回饋他們的客戶。
 • 客戶可以輕鬆享受無現金支付、回購折扣、即刻兌換
操作流程:
Bold.Pay Payment Link
对您的业务有何用处:
 • 商户可以迅速部署数字钱包到自己品牌中,为他们的业务整合无现金交易。
 • 商户可以使用数字钱包解决方案作为客户关系管理 (CRM) 工具來实时吸引和奖励他们的客户。
 • 客户可以轻松享受无现金支付、忠诚度奖励、实时兑换等。
sub Wallet offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.