BOLD. for Authentication
BOLD. สำหรับ Authentication
BOLD. untuk Authentication
BOLD. đối với Authentication
BOLD. 認證
BOLD. for Authentication
SECURE AUTHENTICATION ACROSS APPLICATIONS.
Secure your authentication process with One-Time Passcode delivers
via SMS, QR, App, Email
How it works for you:

Online Transactions

 • Authenticating and/or verifying transactions in real-time supresses frauds. It will also lead to encouragement and instil trust and confidence among stakeholders namely users, businesses and the economy.

Online Registrations / Applications

 • Real-time and dynamic authentication approach is crucial to elevate authenticity and prevent exposure towards unfavourable circumstances that will ruin the relationship between users and businesses.

Digital Login Access

 • Relying on just username and password alone does not provide sufficient assurance in today’s digital engagements.
 • Adding an additional seamless authentication approach will safeguard users’ confidence and trust in the accounts or digital sites which they access.

Delivery Verification

 • Approve and deny delivery experience made efficient and secure in handling accurate deliveries.
 • Real-time verifications between delivery code and the authentication code is matched to determine the rightful deliveries of packages and/or digital services.
การยืนยันตัวตน ผ่านแอปลิเคชั่น.
ยืนยันตัวตน ผ่าน แอปพลิเคชั่น โดยการรับรหัส OTP
(One-Time Password)


ช่องทาง SMS, QR, App และ E-mail
ระบบทำงานอย่างไร:

ธุรกรรมออนไลน์

 • การยืนยันตัวตน และ / หรือการตรวจสอบธุรกรรมแบบ Real-Time เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน และกลุ่มธุรกิจ.

ลงทะเบียนออนไลน์ หรือผ่านแอปลิเคชั่น

 • การยืนยันตัวตนแบบ Real-Time เพื่อป้องกันการเหตุการณ์ร้ายแรง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน และกลุ่มธุรกิจ.

เข้าสู่ระบบ

 • การใช้เพียง username และ password ไม่เพียงพอสำหรับยุค Digital Engagements ในปัจจุบัน.
 • การเพิ่มวิธีการยืนยันตัวตน จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้บัญชี หรือ Digital Sites ที่ใช้ในการเข้าถึง.

ส่งข้อมูลตรวจสอบการยืนยันตัวตน

 • การอนุมัติ และ การปฏิเสธ จากระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย.
 • โดยระบบจะตรวจสอบ Delivery Code และ Authentication Code แบบ Real-Time โดยที่ Code ดังกล่าวต้องตรงกัน เพื่อความถูกต้องแม่นยำ.
AUTENTIKASI AMAN DI SELURUH APLIKASI.
Amankan proses autentikasi anda dengan menggunakan One-Time-Passcode yang dikirimkan melalui SMS, QR, Aplikasi, Email
Cara Kerja:

Transaksi Digital

 • Autentikasi dan/atau memverifikasi transaksi secara real-time untuk menghindari penipuan. Hal ini juga akan mendorong dan menanamkan kepercayaan dan keyakinan di antara para pemangku kepentingan yaitu pengguna, bisnis dan ekonomi.

Registrasi Online / Aplikasi

 • Pendekatan autentikasi real-time dan dinamis sangat penting untuk meningkatkan keaslian dan mencegah paparan terhadap keadaan yang tidak menguntungkan yang akan merusak hubungan antara pengguna dan bisnis.

Akses Masuk Digital

 • Mengandalkan hanya nama pengguna dan kata sandi saja tidak memberikan jaminan yang memadai dalam interaksi digital saat ini.
 • Menambahkan pendekatan autentifikasi akan menjaga keyakinan dan kepercayaan pengguna pada akun atau situs digital yang mereka akses.

Verifikasi Pengiriman

 • Pengalaman pelanggan dalam proses persetujuan dan penolakan, menjadikan pengiriman lebih efisien, aman dan akurat.
 • Verifikasi real-time antara kode pengiriman dan kode autentikasi dicocokkan untuk menentukan pengiriman paket dan/atau layanan digital kepada orang yang tepat.
XÁC THỰC AN TOÀN TRÊN CÁC ỨNG DỤNG.
Bảo mật quy trình xác thực của bạn với Mật mã một lần giao hàng qua SMS, QR, Ứng dụng, Email
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:

Giao dịch trực tuyến

 • Xác thực và/hoặc xác minh các giao dịch trong thời gian thực ngăn chặn gian lận. Nó cũng sẽ dẫn đến sự khuyến khích và truyền niềm tin và sự tự tin giữa các bên liên quan, cụ thể là người dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Đăng ký trực tuyến / Ứng dụng

 • Cách tiếp cận xác thực thời gian thực và năng động là rất quan trọng để nâng cao tính xác thực và ngăn chặn tiếp xúc với những tình huống không thuận lợi sẽ làm hỏng mối quan hệ giữa người dùng và doanh nghiệp.

Truy cập đăng nhập kỹ thuật số

 • Chỉ dựa vào tên người dùng và mật khẩu không cung cấp đủ sự đảm bảo trong các tương tác kỹ thuật số ngày nay.
 • Thêm một cách tiếp cận xác thực liền mạch bổ sung sẽ bảo vệ sự tự tin và tin tưởng của người dùng vào các tài khoản hoặc trang web kỹ thuật số mà họ truy cập.

Xác minh giao hàng

 • Phê duyệt và từ chối kinh nghiệm giao hàng được thực hiện hiệu quả và an toàn trong việc xử lý giao hàng chính xác.
 • Xác minh theo thời gian thực giữa mã giao hàng và mã xác thực được khớp để xác định việc giao hàng hợp pháp của các gói hàng và / hoặc dịch vụ kỹ thuật số.
跨應用程序的安全身份驗證。
使用通過短信二維碼App電子郵件提供的一次性密碼保護您的身份驗證過程
它如何為您工作:

網路交易

 • 實時驗證和/或驗證交易可以抑制欺詐行為。它還將鼓勵並在利益相關者(即用戶、企業和經濟)之間灌輸信任和信心。

在線註冊/申請

 • 實時和動態的身份驗證方法對於提升真實性和防止暴露於會破壞用戶和企業之間關係的不利環境至關重要。

數位登錄訪問

 • 僅依靠用戶名和密碼並不能為當今的數位業務提供足夠的保證。
 • 添加額外的無縫身份驗證方法將保護用戶對他們訪問的帳戶或數位網站的信心和信任。

交貨驗證

 • 批准和拒絕交付體驗在處理準確交付方面變得高效且安全。
 • 匹配交付代碼和驗證代碼之間的實時驗證,以確定包裹和/或數位服務的合法交付。
通过应用程序验证身份安全。
通过短信、二维码、应用程序和电子邮件发送一次性密码,确保使用者身份安全。
对您的业务有何用处:

线上交易

 • 实时身份验证或交易验证可有效防止欺诈行为。它将为用户、企业和利益相关者之间带来鼓励,并建立信任和保障。

在线注册 / 应用程序

 • 实时和动态身份验证对于提高真实性和防止暴露在不利形势中非常关键,不利形势将破坏用户和企业之间的关系。

数字登入访问

 • 只依靠用户名和密码不能为当今的信息化业务提供足够的保障。
 • 添加额外的紧密身份验证方法将为用户对其访问的账户或数字网站提供信心和保障。

发送验证

 • 批准和拒绝的交付选项,可为处理交付提供准确有效且安全的体验。
 • 通过发送收件码和验证码进行实时身份验证,以确定包裹或数字服务的合法交付。
sub for Authentication offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ Authentication ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


sub PASS หรือ
sub </API>.
sub untuk Authentication menawarkan fleksibilitas untuk terhubung


secara langsung baik melalui tampilan visual website dan/atau API.
sub để xác thực cung cấp sự linh hoạt việc kết nối trực tiếp thông qua giao diện web và / hoặc API.
sub 認證 提供了透過 Web 界面和/或


API 直接連接的靈活性。
sub 身份验证支持多种对接方式,


可通过 sub Pass 平台或 sub </API>. 对接