BOLD. for Email Notifications
BOLD. สำหรับ Email Notifications
BOLD. untuk Email Notifications
BOLD. đối với Email Notifications
BOLD. 用於電子郵件通知
BOLD. for Email Notifications
ELEVATE
YOUR EMAIL

NOTIFICATIONS.
Establish a triggered and/or scheduled touchpoint approach

that serves purpose‑driven notifications.
How it works for you:

Activation Emails

 • Serve as a user verification and a reminder about their decision to sign-up for content and/or subscriptions.
  This works well to differentiate a genuine and a

  non-committed user.

Onboarding Emails

 • Mark an important start of a journey between users and providers to reinforce service promises and show appreciation. This approach can be triggered and/or scheduled.

Invitation and Marketing Emails

 • Serve as a core function for businesses to invite and share promotions, launches and loyalty appreciation.

Activity Alert Emails

 • An important alerting tool whether for changes, updates, reminders and/or sharing of contents. These notifications can be triggered and/or scheduled depending on the contents.

Reporting Emails

 • A highly-efficient internal business operating tool to keep track of the business processes and management.

Security Authentication Emails

 • Forms a Second Level Factor of Authentication to fortify user’s access and accounts against fraud, misuse and the theft of sensitive information and credentials.
ยกระดับการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณ.
การใช้บริการแจ้งเตือนตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์กรและ/หรือกำหนดแนวทางที่สามารถสัมผัสเข้าถึง.
ระบบทำงานอย่างไร:

ยืนยันอีเมลเพื่อเปิดใช้บริการ

 • ทำหน้าที่เป็นการยืนยันผู้ใช้งาน และแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยืนยันการสมัครใช้งานและ/หรือ การสมัครรับข้อมูลข่าวสาร การทำงานในระบบนี้ช่วยในการแยกแยะระหว่างผู้ใช้จริงและผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการ.

อีเมลออนบอร์ด

 • ดูจุดเริ่มต้นของลูกค้า จุดสนใจต่างๆที่สัมพันธ์กัน ระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในการบริการและแสดงความขอบคุณแก่ลูกค้า วิธีการนี้สามารถกระตุ้นและ/หรือกำหนดเวลาได้.

อีเมลเพื่อเชิญชวนทางด้านการตลาด

 • ทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันหลักสำหรับธุรกิจ ในการเชิญชวน และการเสนอโปรโมชั่นต่างๆ การเปิดตัวสินค้า/บริการ และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า/บริการ.

อีเมลแจ้งเตือนกิจกรรม

 • ส่วนนี้เป็นส่วนที่สะดวกสำหรับการแจ้งเตือนที่สำคัญ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง การอัปเดตข้อมูล การเตือนความจำ และ/หรือแชร์เนื้อหาต่างๆ การแจ้งเตือนเหล่านี้สามารถกระตุ้น และ/หรือกำหนดเวลาได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่กำหนด.

อีเมลเกี่ยวกับการรายงาน

 • เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายในองกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อติดตามกระบวนการทางธุรกิจและการจัดการต่างๆ.

อีเมลตรวจสอบความปลอดภัย

 • การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ 2 ขั้นตอน เพื่อความถูกต้อง และปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบผู้ใช้งานและการป้องกันบัญชีของผู้ใช้งานจากผู้ไม่หวังดี ป้องกันการขโมยข้อมูลส่วนตัว.
MENINGKATKAN NOTIFIKASI EMAIL ANDA.
Meningkatkan pendekatan titik sentuh yang dipicu dan/atau dijadwalkan untuk pemberitahuan terencana.
Cara Kerja:

Email Aktivasi

 • Berfungsi sebagai verifikasi pengguna dan pemberitahuan terkait keputusan untuk pendaftaran dan/atau berlangganan. Hal ini berfungsi dengan baik untuk membedakan keaslian dan pengguna yang tidak berlangganan.

Email OnBoarding

 • Mulai perjalanan baru antara pengguna dan penyedia layanan untuk memperkuat komitmen layanan dan menunjukkan apresiasi. Pendekatan ini dapat diatur dan/atau dijadwalkan.

Email Undangan dan Marketing

 • Berfungsi penting bagi bisnis anda untuk mengundang dan membagikan promosi, peluncuran dan penghargaan atas loyalitas pengguna.

Email Peringatan

 • Sebagai peringatan bagi pengguna, baik untuk perubahan, pembaharuan, pengingat dan/atau membagikan konten. Notifikasi ini dapat dipicu dan/atau dijadwalkan tergantung pada isi konten.

Email Report

 • Sangat efisien untuk operasional internal bisnis anda, supaya proses dan managemen bisnis anda tetap berjalan sesuai dengan arah.

Email Otentikasi Keamanan

 • Sebagai Otentikasi Dua Tingkat untuk membentengi akses dan akun pengguna terhadap penipuan, penyalahgunaan dan pencurian informasi yang sensitif dan kredensial.
NÂNG CAO THÔNG BÁO EMAIL CỦA BẠN.
Thiết lập cách tiếp cận điểm tiếp xúc được kích hoạt và/hoặc theo lịch trình phục vụ các thông báo hướng đến mục đích.
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:

Email Kích hoạt

 • Phục vụ như một xác minh người dùng và một lời nhắc nhở về quyết định của họ để đăng ký nội dung và / hoặc đăng ký. Điều này hoạt động tốt để phân biệt một người dùng chính hãng và không cam kết.

Thư Chào Mừng Đăng ký

 • Đánh dấu một khởi đầu quan trọng của một cuộc hành trình giữa người dùng và nhà cung cấp để củng cố lời hứa dịch vụ và thể hiện sự đánh giá cao. Cách tiếp cận này có thể được kích hoạt và / hoặc lên lịch.

Email mời và tiếp thị

 • Phục vụ như một chức năng cốt lõi cho các doanh nghiệp để mời và chia sẻ các chương trình khuyến mãi, ra mắt và đánh giá cao lòng trung thành.

Email cảnh báo hoạt động

 • Một công cụ cảnh báo quan trọng cho dù để thay đổi, cập nhật, nhắc nhở và / hoặc chia sẻ nội dung. Các thông báo này có thể được kích hoạt và/hoặc lên lịch tùy thuộc vào nội dung.

Báo cáo Email

 • Một công cụ hoạt động kinh doanh nội bộ hiệu quả cao để theo dõi các quy trình kinh doanh và quản lý.

Email Xác thực Bảo mật

 • Hình thành yếu tố xác thực cấp độ thứ hai để củng cố quyền truy cập và tài khoản của người dùng chống gian lận, lạm dụng và đánh cắp thông tin và thông tin xác thực nhạy cảm.
提升您的電子郵件通知。
建立觸發和/或計劃的接觸點方法,以提供目的驅動的通知。
它如何為您工作:

使用電子郵件

 • 作為用戶驗證並提醒他們決定註冊內容和/或訂閱。這可以很好地區分真實用戶和非承諾用戶。

入職電子郵件

 • 標誌著用戶和提供商之間旅程的重要開始,以加強服務承諾並表示讚賞。可以觸發和/或安排這種方法。

邀請和營銷電子郵件

 • 作為企業邀請和分享促銷、發布和忠誠度升值的核心功能。

活動警報電子郵件

 • 一個重要的警報工具,無論是用於更改、更新、提醒和/或共享內容。可以根據內容觸發和/或安排這些通知。

報告電子郵件

 • 一種高效的內部業務運營工具,用於跟踪業務流程和管理。

安全認證電子郵件

 • 形成第二級身份驗證因素,以加強用戶的訪問權限和帳戶,防止欺詐、濫用和盜竊敏感信息和憑據。
提升邮件通知效果。
建立触发或排期触发的途径,提供有成效的通知服务。
对您的业务有何用处:

激活邮件

 • 作为用户验证,提醒他们确定注册内容或订阅。这可以很好地区分是否真正订阅用户。

确认邮件

 • 标志着用户和供应者之间加强服务承诺和表示感谢的重要开始。这种方法可以通过触发或安排实现。

邀请和营销邮件

 • 作为企业邀请、分享促销、发布和忠诚度增值的核心功能。

活动提醒邮件

 • 对于任何更改、更新、提醒或内容共享,这都需要一个重要的提醒工具。这些通知可以根据内容触发或排期实现。

报告邮件

 • 一种高效的内部业务运营工具,以保持对业务流程和管理的追踪。

安全验证邮件

 • 通过二次身份验证,加强用户的访问和账号,防止欺诈、滥用和窃取敏感信息和凭据。
sub for Email Notifications offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ Email Notifications ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


sub PASS หรือ sub </API>.
sub untuk Email Notifications menawarkan fleksibilitas untuk terhubung


secara langsung baik melalui tampilan visual website dan/atau API.
sub đối với Thông báo qua Emailcung cấp sự linh hoạt việc kết nối trực tiếp thông qua giao diện web và / hoặc API.
sub 用於電子郵件通知 提供了透過 Web 界面和/或


API 直接連接的靈活性。
sub 邮件通知支持多种对接方式,


可通过 sub Pass 平台或 sub </API>. 对接