BOLD. for MMS
BOLD. untuk MMS
BOLD. đối với MMS
BOLD. 多媒體簡訊
BOLD. for MMS
MULTIMEDIA MESSAGING

EXPERIENCE.
Enrich the messaging with
multimedia content to
turn

your messages into a
memorable experience.
How it works for you:

Increase the messaging experience

 • Elevate your messaging with visuals, audios, animations and even videos to create
  a personalised yet engaging messaging experience.

Boost awareness and connection

 • Strike the right chord with personalised messaging approach such as colour preference
  and location with

  eye-catching contents that fit the customer’s behaviour.

Seamless messaging

 • Multimedia Messaging Service (MMS) can be implemented seamlessly alongside other messaging channels such as Short Messaging Service (SMS) to provide a fail-proof,
  anytime and anywhere messaging experience.
ประสบการณ์ในการส่งข้อความมัลติมีเดีย.
เติมเต็มประสบการณ์การรับส่งข้อความมัลติมีเดียของคุณอย่างมืออาชีพ.
ระบบทำงานอย่างไร:

เพิ่มประสบการณ์ในการส่งข้อความ

 • คุณสามารถส่งข้อความของคุณด้วยไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง แอนิเมชั่น และวิดีโอ เพื่อทำให้ข้อความของคุณเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น.

เพิ่มประสบการณ์และการเชื่อมต่อ

 • ตอบโจทย์ด้วยวิธีการส่งข้อความส่วนตัวที่คุณสามารถกำหนดรูปแบบต่างๆได้ เช่น การตั้งค่าสีในภาพและตำแหน่ง ด้วย เนื้อหาที่สะดุดตาและเข้ากับพฤติกรรมของลูกค้า.

การส่งข้อความที่ราบรื่น

 • บริการ MMS สามารถนำไปใช้ร่วมกับช่องทางการส่งข้อความอื่นๆ ได้อย่างสะดวก เช่น บริการส่งSMS เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณ โดยการส่งข้อความทุกข้อความเรามีระบบป้องกันการส่งข้อความไม่ผ่านหรือไม่ถึงผู้รับ ในทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก.
PESAN MULTIMEDIA.
Perkaya pengalaman pengiriman pesan dengan konten multimedia untuk mengubah pesan anda menjadi pengalaman yang tak terlupakan.
Cara Kerja:

Meningkatkan pengalaman dalam pengiriman pesan

 • Tingkatkan pesan anda dengan visual, audio, animasi, dan bahkan video untuk menciptakan pengalaman perpesanan yang dipersonalisasi namun menarik.

Meningkatkan kesadaran dan koneksi

 • Temukan kunci yang tepat dengan pendekatan pesan yang dipersonalisasi seperti preferensi warna dan komposisi eye-catching konten yang sesuai dengan perilaku pelanggan.

Pesan yang diterima dengan mulus

 • Multimedia Messaging Service (MMS) dapat diimplementasikan dengan mulus bersama saluran pesan lainnya seperti Short Messaging Service (SMS) untuk memberikan pengalaman pengiriman pesan yang anti gagal, kapan saja dan di mana saja.
TRẢI NGHIỆM TIN NHẮN ĐA PHƯƠNG TIỆN.
Làm phong phú thêm trải nghiệm nhắn tin với nội dung đa phương tiện để biến tin nhắn của bạn thành một trải nghiệm đáng nhớ.
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:

Tăng trải nghiệm nhắn tin

 • Nâng cao thông điệp của bạn với hình ảnh, âm thanh, hình ảnh động và thậm chí cả video để tạo ra trải nghiệm nhắn tin được cá nhân hóa nhưng hấp dẫn.

Nâng cao nhận thức và kết nối

 • Đánh đúng hợp âm với cách tiếp cận nhắn tin cá nhân như sở thích màu sắc và vị trí với nội dung bắt mắt phù hợp với hành vi của khách hàng.

Nhắn tin liền mạch

 • Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS) có thể được triển khai liền mạch cùng với các kênh nhắn tin khác như Dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS) để cung cấp trải nghiệm nhắn tin thất bại, mọi lúc và mọi nơi.
多媒體消息體驗。
使用多媒體內容豐富消息體驗,將您的消息變成難忘的體驗。
它如何為您工作:

增加消息傳遞體驗

 • 通過視覺效果、音頻、動畫甚至影片提升您的消息傳遞,以創建個性化但引人入勝的消息傳遞體驗。

提高意識和聯繫

 • 通過個性化的消息傳遞方法(例如顏色偏好和位置)以符合客戶行為的醒目內容來引起正確的共鳴。

無縫消息傳遞

 • 多媒體簡訊服務 (MMS) 可以與簡訊服務 (SMS) 等其他消息渠道無縫實施,以提供防故障、隨時隨地的消息體驗。
多媒体短信体验。
通过多媒体内容丰富信息,让您的信息成为成难忘的体验。
对您的业务有何用处:

增加信息体验

 • 通过视觉、音频、动画甚至视频提升您的信息,打造个性化且引人入胜的信息体验。

提高兴趣和联系

 • 通过个性化信息传递方式,如颜色偏好和位置引起共鸣 抓人眼球的内容以迎合客户的行为习惯。

无缝的信息传递

 • 多媒体信息服务(MMS)能与其他信息传递渠道如短信息服务(SMS)一起无缝实现,提供万无一失、随时随地的信息传递体验。
sub for MMS offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ MMS ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


subPASS หรือ sub </API>.
sub untuk MMS menawarkan fleksibilitas untuk terhubung


secara langsung baik melalui tampilan visual website dan/atau API.
sub đối với MMS cung cấp sự linh hoạt việc kết nối trực tiếp thông qua giao diện web và / hoặc API.
sub 多媒體簡訊 提供了透過 Web 界面和/或


API 直接連接的靈活性。
sub 短信提供通过 sub Pass 或者 sub </API>.


连接灵活性