BOLD. for Google's Business Messages
BOLD. สำหรับ Google's Business Messages
BOLD. untuk Google's Business Messages
BOLD. đối với Google's Business Messages
BOLD. Google 的企業消息
BOLD. for Google's Business Messages
BEYOND A SEARCH.
Reach, scale and chat from
Google Search, Maps or
your
owned touchpoints with
audiences when they are in
the
moment of need for
answers anytime, anywhere.
How it works for you:

Make searches count

 • Build trust, drive sales, increase customer satisfaction and foster loyalty through
  direct assistance with rich features such as suggestive replies, images, videos and
  even
  real-time locations on Google Maps.

Optimise search responses

 • Double up as digital agents to offer quick assistance by answering frequently
  asked questions while extending assistive guides instantaneously 24/7.

Dynamic starter

 • Engage in dynamic conversations with your audiences and allow them to decide
  what works for them be it from Google Search, Maps or your owned touchpoints
  (website, app or social channels) when they are searching for answers anytime,
  anywhere.

More to searches than before

 • Meet your audiences in the moment of need for answers in the preferred channel
  of their choice with rich features like typing indicators, quick response, visual
  commerce (on carousels and photo cards) to boost purchasing and loyalty while
  enhancing the customer service experience.

Results-driven searches

 • Google Search generates more than 3 to 5 billion searches everyday. This means
  turning search results into opportunities and allowing your audiences to reach you
  anytime, anywhere when they are searching for answers.

Start a chat commerce

 • Promote and sell your products and services to customers anytime, anywhere.

Send payment request

 • Send real-time payment request to customers for online payments of your products
  and services.
เป็นมากกว่าการค้นหา.
เข้าถึง จำนวนข้อมูล และการสนทนาจาก Google Search, Maps สามารถเข้าถึงเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา.
ระบบทำงานอย่างไร:

นับจำนวนครั้งในการค้นหา

 • สร้างความน่าเชื่อถือ กระตุ้นยอดขาย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ส่งเสริมความเชื่อมั่น ผ่านคุณสมบัติด้านความช่วยเหลือโดยตรงที่หลากหลาย เช่น การตอบกลับที่มีการให้คำแนะนำ รูปภาพ วิดีโอ และแม้แต่ตำแหน่งแบบเรียลไทม์บนแผนที่ของ Google Maps.

เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองในการค้นหา

 • เพิ่มระบบการทำงานเป็นสองเท่า สำหรับตัวแทนของคุณแบบดิจิทัลเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ตอบคำถามที่พบบ่อย โดยมีคำแนะนำและการช่วยเหลือทันทีตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด.

การเริ่มต้นที่ทรงพลัง

 • มีส่วนร่วมในการสนทนาแบบไดนามิกกับกลุ่มเป้าหมาย และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้ตัดสินใจว่าบริการใดที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นจาก Google Search, Maps หรือบริการที่เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสต่างๆ (เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย) ในช่วงที่พวกเขาต้องการค้นหาข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา.

มีการค้นหามากขึ้นกว่าเดิม

 • • พบกับกลุ่มเป้าหมายของคุณในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการ ในช่องทางที่พวกเขาเลือกจากคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น ตัวบ่งชี้การพิมพ์ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว สื่อต่างๆด้านการค้า (การแสดงภาพผลิตภัณฑ์/บริการผ่านรูปภาพ วิดีโอ GIF ผ่านมุมมอง 360) เพื่อเพิ่มการซื้อและความเชื่อมั่น พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการบริการลูกค้า.

การค้นหาจากผลลัพธ์

 • Google Search สามารถสร้างการค้นหาได้มากกว่า 3 ถึง 5 พันล้านครั้งทุกวัน ซึ่งหมายถึงสามารถเปลี่ยนผลการค้นหาให้เป็นโอกาสและช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสินค้าและบริการของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาในช่วงที่พวกเขาต้องการ.

เริ่มต้นการสนทนาเพื่อการค้า

 • ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการของคุณให้กับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา.

แจ้งการชำระค่าบริการ

 • สามารถส่งข้อความแจ้งการชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ สำหรับการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์.
PENELUSURAN YANG LUAR BIASA.
Jangkau, ukur, dan berinteraksi melalui Google Search, Maps, atau titik sentuh anda dengan audiens pada saat mereka membutuhkan jawaban kapan saja dan di mana saja.
Cara Kerja:

Jadikan Google Search berarti

 • Bangun kepercayaan, peningkatan penjualan, tingkatkan kepuasan pelanggan, dan kembangkan loyalitas dengan beragam fitur seperti saran, gambar, video, dan bahkan lokasi waktu nyata di Google Maps.

Optimalkan respons pencarian

 • Tingkatkan kinerja anda sebagai agen digital untuk menawarkan bantuan secara cepat dengan menjawab pertanyaan umum sambil memberikan panduan bantuan secara instan 24/7.

Awal yang dinamis

 • Libatkan audiens anda dengan percakapan yang dinamis dan biarkan mereka memutuskan saran yang terbaik dari Google Search, Maps atau titik sentuh yang dimiliki (situs web, aplikasi atau kanal sosial) ketika mereka mencari jawaban kapan saja dan di mana saja.

Meningkatkan pencarian anda di Google Search

 • Temui audiens anda di saat mereka membutuhkan jawaban pada kanal yang dipilih dengan fitur yang kaya seperti indicator mengetik, respon cepat, penjualan secara visual (pada carousels dan photo cards) untuk meningkatkan pembelian dan loyalitas sekaligus meningkatkan pengalaman layanan pelanggan.

Penelusuran berdasarkan hasil

 • Penggunaan Google Search dapat mencapai 3 hingga 5 miliar setiap hari. Ini artinya menciptakan peluang dari sebuah penelusuran dan memungkingkan audiens untuk menjangkau anda kapan saja dan di mana saja ketika mereka membutuhkan jawaban.

Mulai obrolan dengan calon pembeli

 • Promosikan dan jual produk dan layanan anda kepada pelanggan kapan saja dan di mana saja.

Mengirimkan pembayaran

 • Kirim pembayaran secara real-time kepada pelanggan untuk pembayaran online produk dan layanan anda.
NGOÀI MỘT CUỘC TÌM KIẾM.
Tiếp cận, mở rộng quy mô và trò chuyện từ Google Search, Maps hoặc các điểm tiếp xúc thuộc sở hữu của bạn với khán giả khi họ đang ở trong thời điểm cần câu trả lời mọi lúc, mọi nơi.
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:

Tạo tìm kiếm

 • Xây dựng niềm tin, thúc đẩy doanh số bán hàng, tăng sự hài lòng của khách hàng và thúc đẩy lòng trung thành thông qua hỗ trợ trực tiếp với các tính năng phong phú như trả lời gợi ý, hình ảnh, video và thậm chí cả vị trí thời gian thực trên Google Maps.

Tối ưu hóa phản hồi tìm kiếm

 • Tăng gấp đôi như các đại lý kỹ thuật số để cung cấp hỗ trợ nhanh chóng bằng cách trả lời các câu hỏi thường gặp trong khi mở rộng hướng dẫn hỗ trợ ngay lập tức 24/7.

Khởi động tự động

 • Tham gia vào các cuộc trò chuyện năng động với khán giả của bạn và cho phép họ quyết định những gì phù hợp với họ từ Google Search, Maps hoặc các điểm tiếp xúc thuộc sở hữu của bạn (trang web, ứng dụng hoặc kênh xã hội) khi họ đang tìm kiếm câu trả lời mọi lúc, mọi nơi.

Tìm kiếm nhiều hơn trước

 • Gặp gỡ khán giả của bạn trong thời điểm cần câu trả lời trong kênh ưa thích mà họ lựa chọn với các tính năng phong phú như chỉ số gõ, phản hồi nhanh,

Tìm kiếm dựa trên kết quả

 • Google Search tạo ra hơn 3 đến 5 tỷ lượt tìm kiếm mỗi ngày. Điều này có nghĩa là biến kết quả tìm kiếm thành cơ hội và cho phép khán giả của bạn tiếp cận bạn mọi lúc, mọi nơi khi họ đang tìm kiếm câu trả lời.

Bắt đầu thương mại trò chuyện

 • Quảng bá và bán sản phẩm và dịch vụ của bạn cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Gửi yêu cầu thanh toán

 • Gửi yêu cầu thanh toán theo thời gian thực cho khách hàng để thanh toán trực tuyến các sản phẩm và dịch vụ của bạn.
超越搜索。
隨時隨地通過 Google 搜索、地圖或您擁有的接觸點與受眾聯繫、擴大規模並與他們聊天。
它如何為您工作:

讓搜索計數

 • 借助豐富的功能(例如提示性回復、圖像、影片甚至 Google 地圖上的實時位置)提供直接幫助,建立信任、推動銷售、提高客戶滿意度和培養忠誠度。

優化搜索響應

 • 兼任數位代理,通過回答常見問題提供快速幫助,同時 24/7 即時擴展輔助指南。

動態啟動器

 • 與您的受眾進行動態對話,讓他們在隨時隨地搜索答案時,決定什麼對他們有用,無論是來自 Google 搜索、地圖還是您擁有的接觸點(網站、應用程式或社交方面)。

比以前更多的搜索

 • 在需要時在他們選擇的首選方式中與您的觀眾見面,通過輸入指示器、快速響應、視覺商務(在輪播​​和照片卡上)等豐富的功能來提高購買和忠誠度,同時增強客戶服務體驗。

結果驅動的搜索

 • 谷歌搜尋每天產生超過 3 到 50 億次搜索。這意味著將搜尋結果轉化為機會,讓您的受眾在搜索答案時隨時隨地與您聯繫。

開始聊天商務

 • 隨時隨地向客戶推廣和銷售您的產品和服務。

發送付款請求

 • 向客戶發送實時支付請求,以線上支付您的產品和服務。
搜索之外。
当用户需要商户答复时,可以随时随地通过Google Search、Maps或您拥有的沟通平台开拓客户,与用户发起沟通。
对您的业务有何用处:

让搜索变得重要

 • 直接通过提供多种功能,如提示性回复、图像、视频,以至Google Maps上的实时位置,与客户建立信任、推高销售、增加用户满意度及培养忠诚度。

优化搜索反馈

 • 通过数字化平台预设常见问题和答案,同时提供全天候即时扩展辅助指南,为客户提供更快速的帮助。

随时启动

 • 和您的受众群体进行实时对话,当他们随时随地搜索答案时,由他们决定从谷歌搜索、地图或您拥有的沟通平台(网址、应用或社交渠道)中那些信息对她们有用。

搜索以外获取更多资讯

 • 在客户喜好的沟通渠道中与客户沟通,满足客户获得答案同时加入打字指示器、快速回覆、图片表情包等丰富功能于偏好渠道时,与他们接触,以提高购买意愿和忠诚度,同时增强客户服务体验。

驱动成效的搜索

 • 谷歌搜索每日产生超过30到50亿次搜索。这意味着将搜索结果转为机会,以及让您的观众在搜索结果时可以随时随地联系到您。

开始商务聊天

 • 随时随地向客户推销您的产品和服务。

发送支付请求

 • 向客户发送实时付款请求,以在线支付您的产品和服务。
How customers can engage with you:

Shopping:

 • Make direct purchases and orders at their convenience on their preferred messaging application – anytime, anywhere and on any device.
 • Make online payments with their preferred online payment options – Credit Cards, Online Banking (FPX) and/or E-Wallets.
   
 • Receive real-time delivery confirmation and tracking.
   
 • Redeem real-time rewards with QR code – Discounts, Purchases-with-Purchase (PWP) and more.
   
 • Place bookings with schedule reminder.
   
 • Receive personalised promotion notifications.
   

Configurable Interactive Chat:

 • Initiate instantaneous one-to-one chat on their preferred messaging application.
   
 • Get result-driven conversation flow – Enquiries, Support, Bookings and more.
   
 • Receive rich-media like images, videos, locations, contacts and more.
   

Sharing:

 • Receive real-time and/or scheduled notifications on their preferred messaging application.
   
 • Real-time engagement between customer and business – Surveys, Rewards, Redemptions, Bookings and more.
   
 • Share rich-media like images, videos, locations, contacts and more.
 
การมีส่วนร่วมของลูกค้า:

การเลือกซื้อสินค้า:

 • ทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการบนแอปพลิเคชันผ่านการส่งข้อความจากอุปกรณ์ที่มีได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา.
   
 • ชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ได้ตามต้องการ ผ่านตัวเลือกการชำระเงินที่รองรับทั้ง บัตรเครดิต ธนาคารออนไลน์ (FPX) หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ .
 • รับการแจ้งเตือน เพื่อยืนยัน และติดตาม คำสั่งซื้อ แบบเรียลไทม์.
   
 • การแลกรับของสมนาคุณ แบบเรียลไทม์ ผ่านระบบ QR code - ส่วนลด ,สินค้าราคาพิเศษ (PWP) และอื่นๆอีกมากมาย.
   
 • ส่งคำแจ้งเตือนข้อมูลการจอง ตามการตั้งค่าที่กำหนด.
   
 • รับข้อมูลการแจ้งเตือนโปรโมชั่นพิเศษแบบส่วนตัว.
   

การตั้งค่าการสนทนา:

 • เริ่มต้นการสนทนาแบบส่วนตัวได้ทันทีตามความต้องการจากช่องทางแชทแอปพลิเคชัน.
   
 • ช่องทางการสนทนาที่มีความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น- การสอบถามข้อมูล การบริการ รายละเอียดการจองต่างๆ และอื่นๆ.
   
 • สามารถรับสื่อได้หลากลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ สถานที่ รายชื่อติดต่อ และอื่นๆ.
   

การแบ่งปันข้อมูล:

 • รับการแจ้งเตือน/หรือกำหนดการตั้งค่าการส่งข้อความบนแอปพลิเคชันตามความต้องการแบบเรียลไทม์.
   
 • การมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ระหว่างลูกค้ากับกิจการในรูปแบบของ แบบสำรวจ รางวัล การแลกรับของรางวัล การจอง และอื่นๆ.
   
 • แบ่งปันข้อมูลได้หลากหลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ สถานที่ การติดต่อ และอื่นๆ.
 
Bagaimana pelanggan anda dapat terhubung dengan anda:

Belanja:

 • Lakukan pembelian dan pesanan secara langsung dengan nyaman di aplikasi pesan pilihan mereka – kapan saja, di mana saja, dan di perangkat apa pun.
 • Lakukan pembayaran online dengan opsi pembayaran online pilihan mereka – Kartu Kredit, Perbankan Online (FPX) dan/atau Dompet Elektronik.
 • Terima konfirmasi dan pelacakan pengiriman secara real-time.
   
 • Tukarkan hadiah dengan kode QR – Diskon, Purchase with Purchase (PWP) dan banyak lagi.
   
 • Tempatkan pemesanan dengan pengingat jadwal.
   
 • Terima notifikasi promosi yang dapat dipersonalisasi.
   

Configurable Interactive Chat:

 • Memulai obrolan secara instan di aplikasi pesan pilihan mereka.
   
 • Dapatkan alur percakapan berdasarkan hasil – Pertanyaan, Dukungan, Pemesanan, dan lainnya.
   
 • Terima rich-media seperti gambar, video, lokasi, kontak, dan lainnya.
   

Sharing:

 • Terima pemberitahuan secara real time dan/atau terjadwal pada aplikasi perpesanan pilihan mereka.
   
 • Keterlibatan antara pelanggan dan bisnis melalui Survei, Hadiah, Redeem, Pemesanan, dan lainnya.
   
 • Bagikan rich-media seperti gambar, video, lokasi, kontak, dan lainnya.
 
Làm thế nào khách hàng có thể tương tác với bạn:

Mua sắm:

 • Thực hiện mua hàng trực tiếp và đặt hàng một cách thuận tiện trên ứng dụng nhắn tin ưa thích của họ - mọi lúc, mọi nơi và trên bất kỳ thiết bị nào.
 • Thực hiện thanh toán trực tuyến với các tùy chọn thanh toán trực tuyến ưa thích của họ - Thẻ tín dụng, Ngân hàng trực tuyến (FPX) và / hoặc Ví điện tử.
 • Các nhóm có thể giao tiếp thông qua Trò chuyện tương tác có thể cấu hình và / hoặc các phiên trò chuyện riêng tư.
   
 • Đổi phần thưởng theo thời gian thực bằng mã QR – Giảm giá, Mua hàng khi mua hàng (PWP) và hơn thế nữa.
   
 • Đặt phòng với lời nhắc lịch trình.
   
 • Nhận thông báo khuyến mãi được cá nhân hóa.
   

Trò chuyện tương tác có thể cấu hình:

 • Bắt đầu trò chuyện trực tiếp một-một trên ứng dụng nhắn tin ưa thích của họ.
   
 • Nhận luồng hội thoại dựa trên kết quả – Yêu cầu, Hỗ trợ, Đặt chỗ và hơn thế nữa.
   
 • Nhận các phương tiện truyền thông phong phú như hình ảnh, video, địa điểm, danh bạ và hơn thế nữa.
   

Chia sẻ:

 • Nhận thông báo theo thời gian thực và/hoặc theo lịch trình trên ứng dụng nhắn tin ưa thích của họ.
   
 • Sự tham gia theo thời gian thực giữa khách hàng và doanh nghiệp - Khảo sát, Phần thưởng, Đổi thưởng, Đặt phòng và hơn thế nữa.
 • Chia sẻ phương tiện truyền thông phong phú như hình ảnh, video, vị trí, liên hệ và hơn thế nữa.
 
客戶如何與您互動:

購物:

 • 在他們喜歡的消息應用程序上方便地直接購買和訂購 - 隨時隨地,在任何設備上。
   
 • 使用他們首選的線上支付選項進行線上支付——信用卡、網路銀行 (FPX) 和/或電子錢包。
   
 • 接收實時交貨確認和跟踪。
   
 • 使用 QR 碼兌換實時獎勵 - 折扣、購買時購買 (PWP) 等。
   
 • 使用日程提醒進行預訂。
   
 • 接收個性化的促銷通知。
   

可配置的交互式聊天:

 • 在他們首選的消息傳遞應用程序上發起即時一對一聊天。
   
 • 獲得以結果為導向的對話流——查詢、支持、預訂等。
   
 • 接收圖片、影片、位置、聯繫人等多媒體。
   

分享:

 • 在他們首選的消息傳遞應用程序上接收實時和/或預定通知。
   
 • 客戶與企業之間的實時互動——調查、獎勵、兌換、預訂等。
   
 • 共享圖像、影片、位置、聯繫人等多媒體。
 
客户如何与您互动:

购物:

 • 随时随地在任何设备上,方便他们在喜欢的信息应用中直接订购商品。
   
 • 使用他们喜欢的支付方式进行在线支付 - 信用卡、网上银行(FPX)或电子钱包。
   
 • 接收实时收寄确认和追踪通知。
   
 • 使用二维码兑换实时奖励 - 折扣、即时购买(PWP)等。
   
 • 使用日程提醒进行预订。
   
 • 接收个性化促销通知。
   

可配置的交互式聊天:

 • 在他们偏好的消息应用程序上开始即时一对一聊天。
   
 • 获得有成效的对话流程 - 咨询、支持、预订等。
   
 • 接收如图像、视频、定位、联系人等富媒体信息。
   

共享:

 • 在他们喜欢的信息应用上接收实时通知或日程通知。
   
 • 客户和企业间的实时互动 - 调查、奖励、赎回、预订等。
   
 • 共享如图像、视频、定位、联系人等富媒体内容。
 
sub for Google's Business Messages offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ Google’s Business Messages ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


sub PASS หรือ sub </API>.
sub untuk Google’s Business Messages menawarkan fleksibilitas untuk terhubung


secara langsung baik melalui tampilan visual website dan/atau API.
sub đối với Google’s Business Messages cung cấp sự linh hoạt việc kết nối trực tiếp thông qua giao diện web và / hoặc API.
sub Google 的企業消息 提供了透過 Web 界面和/或


API 直接連接的靈活性。
sub Google's Business Messages 提供 sub Pass


系统平台登陆或者通过 sub </API>. 进行对接