BOLD. for Managed Marketing
ค้นพบแผน | แบบเริ่มต้น
Pilih Rencana | STARTER
Khám phá kế hoạch | BẮT ĐẦU
發現計劃 | 緩慢
探索计划 | 起步
DISCOVER THE

MANAGEDMARKETING

PLANS FOR YOU:
STARTER | STANDARD | ADVANCE
STARTER
 • Includes Setup / Manage:
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • Includes Ads Credits
 • Includes 4 new contents
 • Includes 8 managed postings
 • Includes content creation / copywriting
 • FREE posting calendar / scheduler planning
 • Includes campaign options:
  • + likes / followers / engagements
  • + increase website traffic / brand awareness
 • Includes monthly performance analysis report
 • Includes 1 social media account
  (Meta + Instagram linked)
 • FREE Google Search Campaign setup upon
  Ads Credit top-up
 
STANDARD
 • Includes Setup / Manage:
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • Includes Ads Credits
 • Includes 5 new contents
 • Includes 12 managed postings
 • Includes content creation / copywriting
 • FREE posting calendar / scheduler planning
 • Includes campaign options:
  • + likes / followers / engagements
  • + increase website traffic / brand awareness
 • Includes monthly performance analysis report
 • Includes competitor analysis / market trends
 • Includes 1 social media account
  (Meta + Instagram linked)
 • FREE Google Search Campaign setup upon
  Ads Credit top-up
 
ADVANCE
 • Includes Setup / Manage:
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • Includes Ads Credits
 • Includes 6 new contents
 • Includes 20 managed postings
 • Includes content creation / copywriting
 • FREE posting calendar / scheduler planning
 • Includes campaign options:
  • + likes / followers / engagements
  • + increase website traffic / brand awareness
 • Includes monthly performance analysis report
 • Includes competitor analysis / market trends
 • Includes 1 social media account
  (Meta + Instagram linked)
 • FREE Google Search Campaign setup upon
  Ads Credit top-up
 • FREE managed on-behalf
  (influencer / affiliate program)
ค้นพบ

แผนการจัดการทางการตลาด

สำหรับคุณ:
STARTER | STANDARD | ADVANCE
STARTER
 • การตั้ง ค่า / การจัดการ :
  • Meta + Instagram + โฆษณา Google
 • รวมถึง เครดิตโฆษณา
 • รวมถึง 4 เนื้อหาใหม่
 • รวมถึง โพสต์ที่มีการจัดการ 8 รายการ
 • รวมถึง ถึงการสร้างคอนเท้นท์ / การเขียนคำโฆษณา
 • ฟรี ปฏิทินโพสต์ / การวางแผนกำหนดการ
 • รวมถึงตัวเลือกแคมเปญ:
  • + likes / followers / การมีส่วนร่วม
  • + เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ / การรับรู้ถึงแบรนด์
 • รวมถึง านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบรายเดือน
 • รวมถึง 1 บัญชีโซเชียลมีเดีย
  (เชื่อม Meta + Instagram)
 • ฟรี ตั้งค่าแคมเปญใน Google Search เมื่อ
  เติมเครดิตโฆษณา
 
STANDARD
 • รวมถึง ถึงการตั้งค่า / การจัดการ :
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • รวมถึง เครดิตโฆษณา
 • รวมถึง 5 เนื้อหาใหม่
 • รวมถึง 12 โพสต์ที่มีการจัดการ
 • รวมถึง การสร้างเนื้อหา / การเขียนคำโฆษณา
 • ฟรี ปฏิทินโพสต์ / การวางแผนกำหนดการ
 • รวมถึง ตัวเลือกแคมเปญ
  • + likes / followers / การมีส่วนร่วม
  • + เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ / การรับรู้ถึงแบรนด์
 • รวมถึง รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ แบบรายเดือน
 • รวมถึง การวิเคราะห์คู่แข่ง/แนวโน้มของตลาด
 • รวมถึง 1 บัญชีโซเชียลมีเดีย
  (เชื่อม Meta + Instagram)
 • ฟรี การตั้งค่าแคมเปญ Google Search เมื่อ
  เติมเครดิตโฆษณา
 
ADVANCE
 • รวมถึงการตั้งค่า / การจัดการ :
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • รวมถึง เครดิตโฆษณา
 • รวมถึง 6 เนื้อหาใหม่
 • รวมถึง โพสต์ที่มีการจัดการ 20 รายการ
 • รวมถึง การสร้างคอนเทนท์ / การเขียนคำโฆษณา
 • ฟรี ปฏิทินโพสต์ / การวางแผนกำหนดการ
 • รวมถึง ตัวเลือกแคมเปญ
  • + likes / followers / การมีส่วนร่วม
  • + เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ / การรับรู้ถึงแบรนด์
 • รวมถึง รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบรายเดือน
 • รวมถึง การวิเคราะห์คู่แข่ง/แนวโน้มของตลาด
 • รวมถึง 1 บัญชีโซเชียลมีเดีย
  (เชื่อม Meta + Instagram)
 • ฟรี การตั้งค่าแคมเปญ Google Search เมื่อ
  เติมเครดิตโฆษณา
 • ฟรี จัดการในนาม
  (อินฟลูเอนเซอร์ / โปรแกรม affiliate)
TEMUKAN

RENCANA PEMASARANTERKELOLA

UNTUK ANDA:
STARTER | STANDARD | ADVANCE
STARTER
 • Termasuk Setup / Pengelolaan :
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • Termasuk Ads Credits
 • Termasuk 4 konten baru
 • Termasuk 8 postingan terkelola
 • Termasuk pembuatan konten / copywriting
 • GRATIS kalendar posting / perencanaan yang terjadwal
 • Termasuk opsi kampanye:
  • + likes / followers / engagements
  • + increase website traffic / brand awareness
 • Termasuk laporan analisis performa bulanan
 • Termasuk 1 akun media sosial
  (Meta + Instagram tertaut)
 • GRATIS Kampanye melalui Google Search setelah isi ulang Ads
 
STANDARD
 • Termasuk Setup / Manage:
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • Termasuk Ads Credits
 • Termasuk 5 konten baru
 • Termasuk 12 postingan terkelola
 • Termasuk pembuatan konten / copywriting
 • GRATIS kalendar posting / perencanaan yang terjadwal
 • Termasuk opsi kampanye:
  • + likes / followers / engagements
  • + increase website traffic / brand awareness
 • Termasuk laporan analisis performa bulanan
 • Termasuk analisis kompetitor / market trends
 • Termasuk 1 akun media sosial
  (Meta + Instagram tertaut)
 • Kampanye melalui Google Search setelah isi ulang Ads Credit
 
ADVANCE
 • Termasuk Setup / Pengelolaan :
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • Termasuk Ads Credits
 • Termasuk 6 konten baru
 • Termasuk 20 postingan terkelola
 • Termasuk pembuatan konten / copywriting
 • GRATIS kalendar posting / perencanaan yang terjadwal
 • Termasuk opsi kampanye:
  • + likes / followers / engagements
  • + increase website traffic / brand awareness
 • Termasuk laporan analisis performa bulanan
 • Termasuk analisis kompetitor / market trends
 • Termasuk 1 akun media sosial
  (Meta + Instagram tertaut)
 • GRATIS Kampanye melalui Google Search setelah isi ulang Ads
 • GRATIS pengelolaan atas nama (influencer / program afiliasi)
KHÁM PHÁ

QUẢN LÝMARKETING

KẾ HOẠCH CHO BẠN:
BẮT ĐẦU | TIÊU CHUẨN | CAO CẤP
BẮT ĐẦU
 • Bao gồm Thiết lập / Quản lý:
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • Bao gồm tín dụng quảng cáo
 • Bao gồm 4 nội dung mới
 • Bao gồm 8 bài đăng được quản lý
 • Bao gồm tạo nội dung / copywriting
 • Lịch đăng bài MIỄN PHÍ / lập kế hoạch lập lịch trình
 • Bao gồm các tùy chọn chiến dịch:
  • + lượt thích/lượng người theo dõi/tương tác
  • + Tăng traffic website/nhận diện thương hiệu
 • Bao gồm báo cáo phân tích hiệu suất hàng tháng
 • Bao gồm 1 tài khoản mạng xã hội
  (Liên kết Meta + Instagram)
 • Thiết lập Chiến dịch tìm kiếm của Google MIỄN PHÍ khi
 
TIÊU CHUẨN
 • Bao gồm Thiết lập / Quản lý:
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • Bao gồm Ads Credits
 • Bao gồm 5 nội dung mới
 • Bao gồm 12 bài đăng được quản lý
 • Bao gồm tạo nội dung / copywriting
 • Lịch đăng bài MIỄN PHÍ / lập kế hoạch lập lịch trình
 • Bao gồm các tùy chọn chiến dịch:
  • + lượt thích/lượng người theo dõi/tương tác
  • + Tăng traffic website/nhận diện thương hiệu
 • Bao gồm báo cáo phân tích hiệu suất hàng tháng
 • Bao gồm phân tích đối thủ cạnh tranh / xu hướng thị trường
 • Bao gồm 1 tài khoản mạng xã hội
  (Liên kết Meta + Instagram)
 • Thiết lập Chiến dịch tìm kiếm của Google MIỄN PHÍ khi
 
CAO CẤP
 • Bao gồm Thiết lập / Quản lý:
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • Bao gồm Ads Credits
 • Bao gồm 6 nội dung mới
 • Bao gồm 20 bài đăng được quản lý
 • Bao gồm tạo nội dung / copywriting
 • Lịch đăng bài MIỄN PHÍ / lập kế hoạch lập lịch trình
 • Bao gồm các tùy chọn chiến dịch:
  • + lượt thích/lượng người theo dõi/tương tác
  • + Tăng traffic website/nhận diện thương hiệu
 • Bao gồm báo cáo phân tích hiệu suất hàng tháng
 • Bao gồm phân tích đối thủ cạnh tranh / xu hướng thị trường
 • Bao gồm 1 tài khoản mạng xã hội
  (Liên kết Meta + Instagram)
 • Thiết lập Chiến dịch tìm kiếm của Google MIỄN PHÍ khi
 • MIỄN PHÍ được quản lý thay mặt
  (Người ảnh hưởng / chương trình liên kết)
發現適合您的行銷管理計劃:
STARTER | STANDARD | ADVANCE
STARTER
 • 包括 設置/管理:
  • Meta + Instagram + 谷歌廣告
 • 包括 廣告點數
 • 包括 4 個新內容
 • 包括 發布8個文案
 • 包括 內容創作/文案
 • 免費發布紀錄/日程安排計劃
 • 包括 活動選項:
  • + 喜歡/追蹤/加入
  • + 增加網站流量/品牌知名度
 • 包括 月度績效分析報告
 • 包括 1 個社交媒體帳戶
  (Meta + Instagram 鏈接)
 • 免費的 Google 搜索廣告系列設置
  廣告點數儲值
 
STANDARD
 • 包括 設置/管理:
  • Meta + Instagram + 谷歌廣告
 • 包括 廣告點數
 • 包括 5 個新內容
 • 包括 發布12個文案
 • 包括 內容創作/文案
 • 免費發布紀錄/日程安排計劃
 • 包括 活動選項:
  • + 喜歡/追蹤/加入
  • + 增加網站流量/品牌知名度
 • 包括 月度績效分析報告
 • 包括 競爭對手分析/市場趨勢
 • 包括 1 個社交媒體帳戶
  (Meta + Instagram 鏈接)
 • FREE免費的 Google 搜索廣告系列設置
  廣告點數儲值
 
ADVANCE
 • 包括 設置/管理:
  • Meta + Instagram + 谷歌廣告
 • 包括 廣告點數
 • 包括 6 個新內容
 • 包括 發布20個文案
 • 包括 內容創作/文案
 • 免費發布紀錄/日程安排計劃
 • 包括 活動選項:
  • + 喜歡/追蹤/加入
  • + 增加網站流量/品牌知名度
 • 包括 月度績效分析報告
 • 包括 競爭對手分析/市場趨勢
 • 包括 1 個社交媒體帳戶
  (Meta + Instagram 鏈接)
 • 免費的 Google 搜索廣告系列設置
  廣告點數儲值
 • 免費代管
  (網紅/會員計劃)
探索您专属的营销管理计划:
入门版 | 标准版 | 高级版
入门版
 • 包括 设置/ 管理:
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • 包括 广告积分
 • 包括 4 个新内容
 • 包括 8 个发布管理贴子次数
 • 包括 内容创作/撰写
 • 免费 的计划发布 / 日程安排
 • 套餐包括以下的广告投放选择:
  • + 喜欢/粉丝/互动
  • + 增加网站流量/品牌知名度
 • 包括 每月绩效分析报告
 • 包括 一个社交媒体账号
  (关联Meta + Instagram)
 • 免费提供Google搜索广告活动设置
  广告账户充值
 
标准版
 • 包括 设置/ 管理:
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • 包括 广告积分
 • 包括 5 个新内容
 • 包括 12 个发布管理贴子次数
 • 包括 内容创作/撰写
 • 免费 的计划发布 / 日程安排
 • 套餐包括以下的广告投放选择:
  • + 喜欢/粉丝/互动
  • + 增加网站流量/品牌知名度
 • 包括 每月绩效分析报告
 • 包括 竞争对手分析/市场趋势追踪
 • 包括 一个社交媒体账号
  (关联Meta + Instagram)
 • 免费提供Google搜索广告活动设置
  广告账户充值
 
高级版
 • 包括 设置/ 管理:
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • 包括 广告积分
 • 包括 6 个新内容
 • 包括 20 个发布管理贴子次数
 • 包括 内容创作/撰写
 • 免费 的计划发布 / 日程安排
 • 套餐包括以下的广告投放选择:
  • + 喜欢/粉丝/互动
  • + 增加网站流量/品牌知名度
 • 包括 每月绩效分析报告
 • 包括 竞争对手分析/市场趋势追踪
 • 包括 一个社交媒体账号
  (关联Meta + Instagram)
 • 免费提供Google搜索广告活动设置
  广告账户充值
 • 免费 代管理账户(网红合作计划和网盟计划)