BOLD. for Push Notifications
BOLD. สำหรับ Push Notifications
BOLD. untuk Push Notifications
BOLD. đối với Push Notifications
BOLD. 用於推送通知
BOLD. for Push Notifications
NOTIFICATIONS

THAT DELIVER.
Deliver personalised notifications
that customers wants.
How it works for you:

Trigger-based notifications

 • Schedule push notifications based on customer’s engagements and/or
  event-based activities such as welcome messages, reminders, alerts, offers and promotions.

Target-based notifications

 • Activate push notifications based on targeted audiences such as gender, age, behavioral patterns and interest.

Location-based notifications

 • Send real-time push notifications based on your customer’s location with curated content for a particular moment such as directing a walk-in customer to your outlet with discount coupons, loyalty redemptions or new launches.
การส่งข้อความแจ้งเตือน.
ข้อความแจ้งเตือนเฉพาะกลุ่มที่ลูกค้ากำหนด.
ระบบทำงานอย่างไร:

การแจ้งเตือน

 • กำหนดเวลาการแจ้งเตือนได้ เช่น การส่งข้อความต้อนรับ การเตือนความจำ การแจ้งเตือนอื่นๆ ข้อเสนอต่างๆ และนำเสนอโปรโมชั่น.

การแจ้งเตือนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

 • เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบเลือกกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่น เพศ อายุ รูปแบบพฤติกรรม และรูปแบบความสนใจของลูกค้า.

แจ้งเตือนแบบกำหนดตำแหน่งสถานที่

 • ส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ซึ่งกำหนดตามตำแหน่งของลูกค้าในช่วงระยะเวลานั้นๆ เช่น การดีงดูดลูกค้าใหเเดินเข้ามาที่ร้านของคุณด้วยคูปองส่วนลด การแลกของรางวัล หรือการนำเสนอการเปิดตัวสินค้าใหม่.
NOTIFIKASI YANG TERSAMPAIKAN.
Menyampaikan notifikasi yang dipersonalisasi sesuai dengan keinginan pelanggan.
Cara Kerja:

Notifikasi yang dipicu oleh pelanggan

 • Menjadwalkan pengiriman notifikasi berdasarkan interaksi dengan pelanggan dan/atau aktifitas berdasarkan kejadian seperti pesan sambutan, peringatan, pengingat, penawaran dan promosi.

Notifikasi berdasarkan target/kategori pelanggan

 • Mengaktifkan pengiriman notifikasi berdasarkan kategori pelanggan, seperti jenis kelamin, umur, pola perilaku dan minat.

Notifikasi berdasarkan lokasi

 • Mengirimkan notifikasi real-time berdasarkan lokasi pelanggan dengan konten yang disesuaikan untuk kejadian tertentu seperti menarik pelanggan ke outlet anda dengan cara memberikan kupon diskon, program loyalitas, atau peluncuran produk baru.
THÔNG BÁO CUNG CẤP.
Cung cấp thông báo được cá nhân hóa mà khách hàng muốn.
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:

Thông báo dựa trên kích hoạt

 • Lên lịch thông báo đẩy dựa trên sự tham gia của khách hàng và / hoặc các hoạt động dựa trên sự kiện như tin nhắn chào mừng, lời nhắc, cảnh báo, ưu đãi và khuyến mãi.

Thông báo dựa trên mục tiêu

 • Kích hoạt thông báo đẩy dựa trên đối tượng mục tiêu như giới tính, tuổi tác, mô hình hành vi và sở thích.

Thông báo dựa trên vị trí

 • Gửi thông báo đẩy theo thời gian thực dựa trên vị trí của khách hàng với nội dung được sắp xếp trong một thời điểm cụ thể như hướng khách hàng đi bộ đến cửa hàng của bạn với phiếu giảm giá, đổi quà khách hàng thân thiết hoặc ra mắt mới.
提供的通知。
提供客戶想要的個性化通知。
它如何為您工作:

基於觸發器的通知

 • 根據客戶的參與和/或基於事件的活動(例如歡迎消息、提醒、警報、優惠和促銷)安排推送通知。

基於目標的通知

 • 根據目標受眾(例如性別、年齡、行為模式和興趣)激活推送通知。

基於位置的通知

 • 根據您客戶的位置發送實時推送通知,其中包含特定時刻的精選內容,例如使用折扣券、忠誠度兌換或新品發布將步入式客戶引導至您的門店。
推送通知。
发送客户喜好的个性化通知。
对您的业务有何用处:

基于触发的通知

 • 根据客户的约定或基于事件的活动进行安排日程通知推送,如欢迎信息、提醒、警示、优惠和促销。

基于目标的通知

 • 根据如性别、年龄、行为模式和兴趣区分的目标受众激活推送通知。

基于位置定位的通知

 • 基于您客户所处的位置实时推送特定时刻的精选内容,例如使用折扣、忠诚度兑换或新品发布引导客户进店选购。
sub for Push Notifications offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ Push Notifications ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


sub PASS หรือ sub </API>.
sub untuk Push Notifications menawarkan fleksibilitas untuk terhubung


secara langsung baik melalui tampilan visual website dan/atau API.
sub đối với Thông báo Đẩy Tincung cấp sự linh hoạt việc kết nối trực tiếp thông qua giao diện web và / hoặc API.
sub 用於推送通知 提供了透過 Web 界面和/或


API 直接連接的靈活性。
sub 通知推送支持多种对接方式,


可通过 sub Pass 平台或 sub </API>. 对接