Discover the plan | ADVANCE
ค้นพบแผน | แบบแอดวานซ์
Pilih Rencana | ADVANCE
Khám phá kế hoạch | CAO CẤP
發現計劃 | 進步
探索计划 | 领先
ADVANCE
WITH BOLD.
Deliverables:
 • Social media channels: Facebook / Instagram
  • + Setup, Management and Marketing
 • Engagements:
  • + Grow Followers / Likes
  • + Responses to Postings, Comments and Reviews
 • Monthly content creation and postings.
 • Competitor analysis:
  • + SWOT / Market trends
 • Google Ads:
  • + Keywords planning and research
 • Influencer participation:
  • + Affiliate programme*
 • Campaign and Scheduler planning.
 • Post campaign analysis.
ก้าวไปข้างหน้าด้วย BOLD.
พร้อมให้บริการผ่าน:
 • ช่องทางโซเชียลมีเดีย: Facebook / Instagram
  • + การตั้งค่า, การจัดการ, และการตลาด
 • Engagements:
  • + เพิ่มผู้ติดตาม / ไลค์
  • + ตอบกลับการโพสต์, ความคิดเห็นและรีวิว
 • การสร้างคอนเท้นรายเดือนและการโพสต์ต่างๆ.
 • การวิเคราะห์คู่แข่ง:
  • + SWOT / แนวโน้มตลาด
 • โฆษณา Google:
  • + การวางแผนและการวิจัยคำหลัก
 • การมีส่วนร่วมของ Influencer:
  • + โปรแกรมพันธมิตร*
 • การวางแผนแคมเปญและกำหนดการต่างๆ.
 • การวิเคราะห์หลังจบแคมเปญ.
MAJU LEBIH LANJUT MENGGUNAKAN BOLD.
Pengiriman:
 • Saluran sosial media: Facebook / Instagram
  • + Pengaturan, Manajemen dan Pemasaran
 • Keterlibatan:
  • + Tingkatkan Followers / Likes
  • + Tanggapan untuk Postingan, Komentar dan Ulasan
 • Pembuatan dan posting konten bulanan.
 • Analisis pesaing:
  • + SWOT / Tren pasar
 • Google Ads:
  • + Perencanaan dan penelitian kata kunci
 • Partisipasi Infulencer:
  • + Program terafiliasi*
 • Kampanye yang terencana dan terjadwal.
 • Analisis pasca kampanye.
ADVANCE
WITH BOLD.
Mô tả:
 • Các kênh truyền thông xã hội: Facebook / Instagram
  • + Thiết lập, Quản lýMarketing
 • Cam kết:
  • + Phát triển người theo dõi / Thích
  • + Phản hồi về bài đăng, bình luậnđánh giá
 • Tạo và đăng nội dung hàng tháng.
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh:
  • + SWOT / Xu hướng thị trường
 • Quảng cáo Google:
  • + lập kế hoạchnghiên cứu từ khóa
 • Sự tham gia của người có ảnh hưởng:
  • + Chương trình liên kết*
 • Lập kế hoạch chiến dịch và lập lịch trình.
 • Đăng phân tích chiến dịch.
BOLD. 一起前進
可交付成果:
 • 社交媒體渠道:Facebook / Instagram
  • + 設置, 管理營銷
 • 關鍵:
  • + 增加 追蹤者 / 喜歡
  • + 對帖子, 評論和評論的回應
 • 每月內容創建和發佈。
 • 競爭對手分析:
  • + SWOT / 市場趨勢
 • 谷歌廣告:
  • + 關鍵詞規劃與研究
 • 影響者參與:
  • + 附屬計劃*
 • 活動和調度程序計劃。
 • 活動後分析。
BOLD. 一起前进
可传递渠道:
 • 社交媒体渠道:Facebook / Instagram
  • + 设置, 管理和营销
 • 互动:
  • + 增加粉丝/赞
  • + 对贴文、评论和评价进行回复
 • 每月内容创建和发布。
 • 分析竞争对手:
  • + SWOT / 市场趋势
 • Google Ads:
  • + 关键词规划和考查
 • 合作伙伴参与:
  • + 网盟项目*
 • 活动和调度规划。
 • 发布活动分析。
Take a quick look at other plans here and select the best one
for your business. Or let’s talk to explore more.
ดูแผนอื่นๆ อย่างรวดเร็วที่นี่ และเลือกแผนที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ หรือมาคุยกันเพื่อสำรวจเพิ่มเติม
Lihat secara sekilas untuk rencana lainnya disini dan pilih yang terbaik untuk bisnis anda. Atau hubungi kami untuk tahu lebih banyak.
Hãy xem nhanh các kế hoạch khác ở đây và chọn kế hoạch tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Hãy cùng trò chuyện để khám phá thêm.
在此處快速查看其他計劃,然後選擇最適合您業務的計劃。
或者與我們聯繫以探索更多。
在这里快速浏览其他计划,选择一个与您的业务最合适的。
或者与我们一起交流探索更多商机。