BOLD. for Authentication
BOLD. สำหรับ Authentication
SECURE AUTHENTICATION ACROSS APPLICATIONS.
Secure your authentication process with One-Time Passcode delivers
via SMS, QR, App, Email
How it works for you:

Online Transactions

 • Authenticating and/or verifying transactions in real-time supresses frauds. It will also lead to encouragement and instil trust and confidence among stakeholders namely users, businesses and the economy.

Online Registrations / Applications

 • Real-time and dynamic authentication approach is crucial to elevate authenticity and prevent exposure towards unfavourable circumstances that will ruin the relationship between users and businesses.

Digital Login Access

 • Relying on just username and password alone does not provide sufficient assurance in today’s digital engagements.
 • Adding an additional seamless authentication approach will safeguard users’ confidence and trust in the accounts or digital sites which they access.

Delivery Verification

 • Approve and deny delivery experience made efficient and secure in handling accurate deliveries.
 • Real-time verifications between delivery code and the authentication code is matched to determine the rightful deliveries of packages and/or digital services.
การยืนยันตัวตน ผ่านแอปลิเคชั่น.
ยืนยันตัวตน ผ่าน แอปพลิเคชั่น โดยการรับรหัส OTP
(One-Time Password)


ช่องทาง SMS, QR, App และ E-mail
ระบบทำงานอย่างไร:

ธุรกรรมออนไลน์

 • การยืนยันตัวตน และ / หรือการตรวจสอบธุรกรรมแบบ Real-Time เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน และกลุ่มธุรกิจ.

ลงทะเบียนออนไลน์ หรือผ่านแอปลิเคชั่น

 • การยืนยันตัวตนแบบ Real-Time เพื่อป้องกันการเหตุการณ์ร้ายแรง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน และกลุ่มธุรกิจ.

เข้าสู่ระบบ

 • การใช้เพียง username และ password ไม่เพียงพอสำหรับยุค Digital Engagements ในปัจจุบัน.
 • การเพิ่มวิธีการยืนยันตัวตน จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้บัญชี หรือ Digital Sites ที่ใช้ในการเข้าถึง.

ส่งข้อมูลตรวจสอบการยืนยันตัวตน

 • การอนุมัติ และ การปฏิเสธ จากระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย.
 • โดยระบบจะตรวจสอบ Delivery Code และ Authentication Code แบบ Real-Time โดยที่ Code ดังกล่าวต้องตรงกัน เพื่อความถูกต้องแม่นยำ.
MENINGKATKAN KEAMANAN ANTAR APLIKASI MELALUI Autentifikasi.
Proses Autentifikasi menggunakan OTP yang dikirimkan melalui SMS, QR, Aplikasi, Email
Cara Kerjanya:

Transaksi Digital

 • Menggunakan Autentifikasi dan/atau verifikasi untuk transaksi anda secara realtime akan mengurangi penipuan. Fungsi ini juga dapat memberikan dorongan dan menanamkan kepercayaan dan keyakinan di antara para pemangku kepentingan yaitu pengguna, bisnis, dan ekonomi.

Registrasi Online / Aplikasi

 • Pendekatan otentikasi secara real-time dan dinamis sangat penting untuk meningkatkan keaslian dan mencegah paparan terhadap keadaan yang tidak menguntungkan yang akan merusak hubungan antara pengguna dan bisnis.

Akses Masuk Digital

 • Mengandalkan hanya nama pengguna dan kata sandi saja tidak memberikan jaminan yang memadai dalam interaksi digital saat ini.
 • Menambahkan pendekatan autentifikasi akan menjaga keyakinan dan kepercayaan pengguna pada akun atau situs digital yang mereka akses.

Verifikasi Pengiriman

 • Menyetujui dan menolak pengalaman pengiriman menjadi efisien dan aman dalam menangani pengiriman yang akurat.
 • Verifikasi secara real time antara kode pengiriman dan kode autentifikasi dicocokkan untuk menentukan pengiriman paket dan/atau layanan digital yang sah.
XÁC THỰC AN TOÀN TRÊN CÁC ỨNG DỤNG.
Bảo mật quy trình xác thực của bạn với Mật mã một lần giao hàng qua SMS, QR, Ứng dụng, Email
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:

Giao dịch trực tuyến

 • Xác thực và/hoặc xác minh các giao dịch trong thời gian thực ngăn chặn gian lận. Nó cũng sẽ dẫn đến sự khuyến khích và truyền niềm tin và sự tự tin giữa các bên liên quan, cụ thể là người dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Đăng ký trực tuyến / Ứng dụng

 • Cách tiếp cận xác thực thời gian thực và năng động là rất quan trọng để nâng cao tính xác thực và ngăn chặn tiếp xúc với những tình huống không thuận lợi sẽ làm hỏng mối quan hệ giữa người dùng và doanh nghiệp.

Truy cập đăng nhập kỹ thuật số

 • Chỉ dựa vào tên người dùng và mật khẩu không cung cấp đủ sự đảm bảo trong các tương tác kỹ thuật số ngày nay.
 • Thêm một cách tiếp cận xác thực liền mạch bổ sung sẽ bảo vệ sự tự tin và tin tưởng của người dùng vào các tài khoản hoặc trang web kỹ thuật số mà họ truy cập.

Xác minh giao hàng

 • Phê duyệt và từ chối kinh nghiệm giao hàng được thực hiện hiệu quả và an toàn trong việc xử lý giao hàng chính xác.
 • Xác minh theo thời gian thực giữa mã giao hàng và mã xác thực được khớp để xác định việc giao hàng hợp pháp của các gói hàng và / hoặc dịch vụ kỹ thuật số.
sub for Authentication offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ Authentication ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


sub PASS หรือ
sub </API>.
sub untuk Authentication menawarkan konektifitas yang


fleksibel menggunakan sub Pass atau sub </API>.
sub đối với Authentication cung cấp sự linh hoạt của việc kết nối trực tiếp thông qua


sub PASS HOẶC sub </API>.