BOLD. for Authentication
BOLD. สำหรับ Authentication
BOLD. untuk Authentication
BOLD. đối với Authentication
BOLD. 認證
BOLD. for Authentication
SECURE AUTHENTICATION
ACROSS APPLICATIONS.
Authenticate securely with
One-Time Passcode (OTP),


QR code, App and Plugin,
via SMS, Push Notifications,


Over-The-Top (OTT) Messaging,
Web, Email
How it works for you:

Online Transactions

 • Authenticating and/or verifying transactions in real-time supresses frauds. It will also lead to encouragement and instil trust and confidence among stakeholders namely users, businesses and the economy.

Online Registrations / Applications

 • Real-time and dynamic authentication approach is crucial to elevate authenticity and prevent exposure towards unfavourable circumstances that will ruin the relationship between users and businesses.

Digital Login Access

 • Relying on just username and password alone does not provide sufficient assurance in today’s digital engagements.
 • Adding an additional seamless authentication approach will safeguard users’ confidence and trust in the accounts or digital sites which they access.

Delivery Verification

 • Approve and deny delivery experience made efficient and secure in handling accurate deliveries.
 • Real-time verifications between delivery code and the authentication code is matched to determine the rightful deliveries of packages and/or digital services.
การยืนยันตัวตน ผ่านแอปลิเคชั่น.
ยืนยันตัวตน ผ่าน แอปพลิเคชั่น โดยการรับรหัส OTP
(One-Time Password)


ช่องทาง SMS, QR, App และ E-mail
ระบบทำงานอย่างไร:

ธุรกรรมออนไลน์

 • การยืนยันตัวตน และ / หรือการตรวจสอบธุรกรรมแบบ Real-Time เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน และกลุ่มธุรกิจ.

ลงทะเบียนออนไลน์ หรือผ่านแอปลิเคชั่น

 • การยืนยันตัวตนแบบ Real-Time เพื่อป้องกันการเหตุการณ์ร้ายแรง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน และกลุ่มธุรกิจ.

เข้าสู่ระบบ

 • การใช้เพียง username และ password ไม่เพียงพอสำหรับยุค Digital Engagements ในปัจจุบัน.
 • การเพิ่มวิธีการยืนยันตัวตน จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้บัญชี หรือ Digital Sites ที่ใช้ในการเข้าถึง.

ส่งข้อมูลตรวจสอบการยืนยันตัวตน

 • การอนุมัติ และ การปฏิเสธ จากระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย.
 • โดยระบบจะตรวจสอบ Delivery Code และ Authentication Code แบบ Real-Time โดยที่ Code ดังกล่าวต้องตรงกัน เพื่อความถูกต้องแม่นยำ.
AUTENTIKASI AMAN DI SELURUH APLIKASI.
Amankan proses autentikasi anda dengan menggunakan One-Time-Passcode yang dikirimkan melalui SMS, QR, Aplikasi, Email
Cara Kerja:

Transaksi Digital

 • Autentikasi dan/atau memverifikasi transaksi secara real-time untuk menghindari penipuan. Hal ini juga akan mendorong dan menanamkan kepercayaan dan keyakinan di antara para pemangku kepentingan yaitu pengguna, bisnis dan ekonomi.

Registrasi Online / Aplikasi

 • Pendekatan autentikasi real-time dan dinamis sangat penting untuk meningkatkan keaslian dan mencegah paparan terhadap keadaan yang tidak menguntungkan yang akan merusak hubungan antara pengguna dan bisnis.

Akses Masuk Digital

 • Mengandalkan hanya nama pengguna dan kata sandi saja tidak memberikan jaminan yang memadai dalam interaksi digital saat ini.
 • Menambahkan pendekatan autentifikasi akan menjaga keyakinan dan kepercayaan pengguna pada akun atau situs digital yang mereka akses.

Verifikasi Pengiriman

 • Pengalaman pelanggan dalam proses persetujuan dan penolakan, menjadikan pengiriman lebih efisien, aman dan akurat.
 • Verifikasi real-time antara kode pengiriman dan kode autentikasi dicocokkan untuk menentukan pengiriman paket dan/atau layanan digital kepada orang yang tepat.
XÁC THỰC AN TOÀN TRÊN CÁC ỨNG DỤNG.
Bảo mật quy trình xác thực của bạn với Mật mã một lần giao hàng qua SMS, QR, Ứng dụng, Email
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:

Giao dịch trực tuyến

 • Xác thực và/hoặc xác minh các giao dịch trong thời gian thực ngăn chặn gian lận. Nó cũng sẽ dẫn đến sự khuyến khích và truyền niềm tin và sự tự tin giữa các bên liên quan, cụ thể là người dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Đăng ký trực tuyến / Ứng dụng

 • Cách tiếp cận xác thực thời gian thực và năng động là rất quan trọng để nâng cao tính xác thực và ngăn chặn tiếp xúc với những tình huống không thuận lợi sẽ làm hỏng mối quan hệ giữa người dùng và doanh nghiệp.

Truy cập đăng nhập kỹ thuật số

 • Chỉ dựa vào tên người dùng và mật khẩu không cung cấp đủ sự đảm bảo trong các tương tác kỹ thuật số ngày nay.
 • Thêm một cách tiếp cận xác thực liền mạch bổ sung sẽ bảo vệ sự tự tin và tin tưởng của người dùng vào các tài khoản hoặc trang web kỹ thuật số mà họ truy cập.

Xác minh giao hàng

 • Phê duyệt và từ chối kinh nghiệm giao hàng được thực hiện hiệu quả và an toàn trong việc xử lý giao hàng chính xác.
 • Xác minh theo thời gian thực giữa mã giao hàng và mã xác thực được khớp để xác định việc giao hàng hợp pháp của các gói hàng và / hoặc dịch vụ kỹ thuật số.
跨應用程序的安全身份驗證。
使用通過短信、二維碼、App、電子郵件提供的一次性密碼保護您的身份驗證過程
它如何為您工作:

網路交易

 • 實時驗證和/或驗證交易可以抑制欺詐行為。它還將鼓勵並在利益相關者(即用戶、企業和經濟)之間灌輸信任和信心。

在線註冊/申請

 • 實時和動態的身份驗證方法對於提升真實性和防止暴露於會破壞用戶和企業之間關係的不利環境至關重要。

數位登錄訪問

 • 僅依靠用戶名和密碼並不能為當今的數位業務提供足夠的保證。
 • 添加額外的無縫身份驗證方法將保護用戶對他們訪問的帳戶或數位網站的信心和信任。

交貨驗證

 • 批准和拒絕交付體驗在處理準確交付方面變得高效且安全。
 • 匹配交付代碼和驗證代碼之間的實時驗證,以確定包裹和/或數位服務的合法交付。
通过应用程序验证身份安全。
通过短信、二维码、应用程序和电子邮件发送一次性密码,确保使用者身份安全。
对您的业务有何用处:

线上交易

 • 实时身份验证或交易验证可有效防止欺诈行为。它将为用户、企业和利益相关者之间带来鼓励,并建立信任和保障。

在线注册 / 应用程序

 • 实时和动态身份验证对于提高真实性和防止暴露在不利形势中非常关键,不利形势将破坏用户和企业之间的关系。

数字登入访问

 • 只依靠用户名和密码不能为当今的信息化业务提供足够的保障。
 • 添加额外的紧密身份验证方法将为用户对其访问的账户或数字网站提供信心和保障。

发送验证

 • 批准和拒绝的交付选项,可为处理交付提供准确有效且安全的体验。
 • 通过发送收件码和验证码进行实时身份验证,以确定包裹或数字服务的合法交付。
How customers can engage with you:
การมีส่วนร่วมของลูกค้า:
Bagaimana pelanggan anda dapat terhubung dengan anda:
Làm thế nào khách hàng có thể tương tác với bạn:
客戶如何與您互動:
客户如何与您互动:
One-Time Passcode (OTP)
 • One-Time Passcode (OTP) is an automatically generated code with the combination of alphanumeric characters for a single authentication session.
 • It is regarded as a prevalent authentication approach to many web and application based verifications, acting as a second factor of authentication apart from username and password.
 • BOLD. One-Time Passcode (OTP) can be delivered through various channels like SMS, Push Notifications, Over-The-Top (OTT) Messaging, Web and Email.
SMS OTP
 • โดยรวมถือเป็นแนวทางที่แพร่หลายในการรับรองความถูกต้องด้วยความครอบคลุมที่ยอดเยี่ยม โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งาน การดำเนินการที่รวดเร็ว และการนำไปใช้ที่ง่ายดาย.
SMS OTP
 • Dianggap sebagai pendekatan autentifikasi dengan cakupan yang luas, infrastruktur siap pakai, eksekusi cepat, dan adopsi yang mudah.
SMS OTP
 • Được coi là một cách tiếp cận phổ biến đối với xác thực với phạm vi bảo hiểm tuyệt vời, cơ sở hạ tầng sẵn sàng, thực hiện nhanh chóng và dễ dàng áp dụng.
SMS一次性密碼
 • 被認為是一種普遍存在的身份驗證方法,具有廣泛的覆蓋範圍、現成的基礎架構、快速執行和易於採用。
短信验证码
 • 被认为是一种普遍存在的验证方法,具有覆盖范围广、基础设施齐全、执行速度快、易于采用。

 

QR code
 • QR code is a method to encode data in a
  two-dimensional code that offers a good balance between security and usability
  while introducing a contactless
  authentication for either a single and/or
  multiple verification session.
 • It elevates the authentication approach with further security and easily combines with other authentication factors for increased verification while enhancing user experience with no fit to be seen passcode.
 • BOLD. QR code can be delivered through various channels like SMS,
  Push Notifications, Over-The-Top (OTT) Messaging, Web and Email.
QR OTP
 • ยกระดับการรับรองความถูกต้องด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยเพิ่มเติมในประสบการณ์ผู้ใช้โดยไม่ต้องมีการเข้าถึงรหัสผ่านที่แสดงได้.
QR OTP
 • Tingkatkan otentikasi dengan peningkatan keamanan lebih lanjut dalam pengalaman pengguna tanpa memerlukan akses kode sandi.
QR OTP
 • Nâng cao xác thực với tăng cường bảo mật hơn nữa trong trải nghiệm người dùng mà không cần truy cập mật mã có thể trình bày.
二維碼一次性密碼
 • 通過進一步增強用戶體驗的安全性來提升身份驗證,而無需訪問密碼。
二维码验证码
 • 通过进一步增强用户体验的安全性来提升身份验证,而无需访问密码。

 

Code Pairing
 • This automated unique one-time generated code pairs with a trusted device to offer a more controlled authentication role for any form of verification session.
 • It enables a more prevailing passcode to be applied for verification, like a combination of alphanumeric characters.
 • BOLD. Code Pairing can be delivered through various channels like SMS,
  Push Notifications and Over-The-Top (OTT) Messaging.
ความยินยอม ข้อตกลง
 • เปิดใช้งานรหัสผ่านที่โดดเด่นมากขึ้นที่จะเพิ่มกรอบงานที่มั่นคงและความมั่นใจต่อการตรวจสอบผู้ใช้และประสบการณ์.
IZIN
 • Memungkinkan kode sandi dieksekusi dengan menambahkan kerangka kerja yang solid dan kepercayaan diri terhadap autentikasi dan pengalaman pengguna.
ĐỒNG Ý
 • Cho phép thực thi mật mã chiếm ưu thế hơn để thêm các khung vững chắc và sự tự tin đối với xác thực và trải nghiệm người dùng.
同意
 • 允許執行更多的主要密碼,為用戶身份驗證和體驗增加可靠的框架和信心。
同意
 • 能够执行更重要的密码,为用户身份验证和体验增加坚实的框架和信心。

 

Token
 • This automated one-time tokenised QR code pairs with a trusted device to offer an authentication role for any form of verification session.
 • This versatile verification acts as a second factor of authentication apart from username and password.
 • BOLD. Token can be authenticated on the trusted paired device without relying on mobile network coverage.
รหัสตรวจสอบ
 • การตรวจสอบความถูกต้องที่หลากหลายช่วยให้เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลและ/หรือเครือข่ายมือถือเมื่อผู้ใช้ออฟไลน์.
ENIGMA
 • Autentikasi serbaguna dengan akses yang aman tanpa bergantung pada data seluler saat pengguna offline.
CÂU ĐỐ
 • Xác thực linh hoạt cho phép truy cập an toàn mà không cần dựa vào dữ liệu và / hoặc di động khi người dùng ngoại tuyến.
 • 多功能身份驗證可在用戶離線時實現安全訪問,而無需依賴數據和/或蜂窩網絡。
加密
 • 多功能身份验证可在用户离线时实现安全访问,
  而无需依赖数据和/或蜂窝网络。

 

Seal
 • A seal based authentication to verify the authenticity, integrity and origin of documentations to instil user confidence through an easy and quick validation process.
 • BOLD. Seal is an automated encryption, encoding data into a two-dimensional code and can be easily implemented across any touchpoints be it in the form of digital and/or physical labels.
ตราประทับ
 • ตราประทับดิจิทัลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และที่มาของเอกสารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ง่ายและรวดเร็ว.
SEGEL
 • Segel Digital untuk memverifikasi keaslian, integritas, dan asal dokumen untuk meningkatkan kepercayaan pengguna melalui proses validasi yang mudah dan cepat.
ĐÓNG DẤU
 • Con dấu kỹ thuật số để xác minh tính xác thực, tính toàn vẹn và nguồn gốc của tài liệu để truyền niềm tin của người dùng thông qua quy trình xác thực dễ dàng và nhanh chóng.
海豹
 • 數位印章可驗證文件的真實性、完整性和來源,通過簡單快捷的驗證過程灌輸用戶信心。
印记
 • 数字印记用于验证文件的真实性、完整性和来源,通过简单快捷的验证过程向用户提供信心保证。
sub for Authentication offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ Authentication ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


sub PASS หรือ
sub </API>.
sub untuk Authentication menawarkan fleksibilitas untuk terhubung


secara langsung baik melalui tampilan visual website dan/atau API.
sub để xác thực cung cấp sự linh hoạt việc kết nối trực tiếp thông qua giao diện web và / hoặc API.
sub 認證 提供了透過 Web 界面和/或


API 直接連接的靈活性。
sub 身份验证支持多种对接方式,


可通过 sub Pass 平台或 sub </API>. 对接