BOLD. for Chat
BOLD. untuk Chat
BOLD. đối với Chat
Hello Chat
 
Benefitting from Chat. BOLD. arrow
 • Support omnichannel messaging.
 • Intuitive with real-time responses.
 • Elevate B2C experience and satisfaction.
 • Boost efficiency, increase conversion and engagement rate.
Configurable Interactive Chat.
Businesses can now configure and automate one‑to‑one user‑initiated communication with immediate response through BOLD. Configurable Interactive Chat on their
preferred communication channels including WhatsApp,
Viber, RCS, Google's Business Messages and SMS.
BOLD. Configurable Interactive Chat allows sharing of rich‑media such as images, videos, files, contacts and locations while incorporating analytics and reporting
functions for improved business decision‑making.
Live Chat.
Businesses can now offer a multichannel real‑time communication through BOLD. Live Chat incorporating their preferred communication channels including WhatsApp,
Viber, RCS, Google's Business Messages and SMS.
BOLD. Live Chat provides efficiency in handling business communication matters while building long-term customer relationships.
Hello Chat
 
ผลประโยชน์จากการ แชท. BOLD. arrow
 • รองรับการส่งข้อความทุกช่องทาง.
 • ใช้งานง่ายพร้อมการตอบสนองแบบเรียลไทม์.
 • ยกระดับประสบการณ์ B2C และความพึงพอใจ.
 • เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มอัตรา Conversion และการมีส่วนร่วม.
แชทแบบโต้ตอบที่กำหนดค่าได้ .
ธุรกิจของคุณ จะสามารถกำหนดค่าสื่อสาร ที่ผู้ใช้เริ่มต้นให้เป็นแบบอัตโนมัติด้วยการตอบสนองทันทีผ่าน BOLD. การแชทแบบโต้ตอบที่กำหนดค่าได้บนช่องทางการสื่อสารที่ต้องการ ได้แก่ WhatsApp, Viber, RCS, Google's Business Messages และ SMS.
BOLD. การแชทแบบโต้ตอบที่กำหนดค่าได้ ช่วยให้แชร์สื่ออันหลากลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ รายชื่อติดต่อ และสถานที่ พร้อมรวมฟังก์ชันการวิเคราะห์และการรายงานเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น.
ไลฟ์แชท.
ธุรกิจของคุณสามารถนำเสนอการสื่อสารแบบเรียลไทม์หลายช่องทางผ่าน BOLD. ได้แล้ว ไลฟ์แชทที่รวมช่องทางการสื่อสารที่ต้องการรวมถึง WhatsApp, Viber, RCS, Google's Business Messages และ SMS.
BOLD. Live Chat ให้ประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องการสื่อสารทางธุรกิจ ในขณะที่ยังสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในระยะยาวอีกด้วย.
Hello Chat
 
Keuntungan dari Chat. BOLD. arrow
 • Mendukung Omnichannel.
 • Intuitif dengan respons real time.
 • Meningkatkan pengalaman dan kepuasan dalam proses B2C.
 • Meningkatkan efisiensi, konversi dan hubungan dengan Pelanggan.
Configurable Interactive Chat.
Anda dapat melakukan konfigurasi and otomisasi komunikasi dengan user, dengan respon yang cepat menggunakan BOLD. CIC pada channel yang digunakan oleh user, termasuk Whatsapp, Viber, RCS, GBM dan SMS
BOLD. CIC dapat digunakan untuk berbagi rich-media seperti Gambar, Video, Files, Kontak dan Lokasi serta digabungkan dengan Analisis dan Report untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Live Chat.
Anda dapat menawarkan komunikasi secara real time menggunakan multichannel melalui BOLD. Live Chat. User dapat menggabungkan channel komunikasi termasuk Whatsapp, Viber, RCS, GBM dan SMS.
BOLD. Live Chat memberikan efisiensi dalam hal menangani masalah komunikasi bisnis sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan Pelanggan.
Hello Chat
 
Hưởng lợi từ Chat. BOLD. arrow
 • Hỗ trợ nhắn tin đa kênh.
 • Trực quan với các câu trả lời thời gian thực.
 • Nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của B2C.
 • Tăng hiệu quả, tăng tỷ lệ chuyển đổi và tương tác.
Trò chuyện tương tác có thể cấu hình.
Các doanh nghiệp giờ đây có thể cấu hình và tự động hóa giao tiếp một-một do người dùng khởi xướng với phản hồi ngay lập tức thông qua BOLD. Trò chuyện tương tác có thể cấu hình trên các kênh truyền thông ưa thích của họ bao gồm WhatsApp, Viber, RCS, Tin nhắn kinh doanh và SMS của Google.
BOLD. Tương tác có thể cấu hình
Trò chuyện trực tiếp.
Các doanh nghiệp bây giờ có thể cung cấp một giao tiếp thời gian thực đa kênh thông qua BOLD. Live Chat kết hợp các kênh liên lạc ưa thích của họ bao gồm WhatsApp, Viber, RCS, Tin nhắn kinh doanh và SMS của Google.
BOLD. Live Chat cung cấp hiệu quả trong việc xử lý các vấn đề giao tiếp kinh doanh trong khi xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài.
sub for Chat offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ Chat ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


sub PASS หรือ sub </API>.
sub untuk Chat menawarkan fleksibilitas untuk terhubung
melalui sub PASS atau sub </API>.
sub đối với Chat cung cấp sự linh hoạt của việc kết nối trực tiếp thông qua


sub PASS HOẶC sub </API>.