BOLD. for Email Notifications
BOLD. สำหรับ Email Notifications
BOLD. untuk Email Notifications
BOLD. đối với Email Notifications
ELEVATE
YOUR EMAIL NOTIFICATIONS.
Establish a triggered and/or scheduled touchpoint approach that serves purpose‑driven notifications.
How it works for you:

Activation Emails

 • Serve as a user verification and a reminder about their decision to sign-up for content and/or subscriptions.
  This works well to differentiate a genuine and a
  non-committed user.

Onboarding Emails

 • Mark an important start of a journey between users and providers to reinforce service promises and show appreciation. This approach can be triggered and/or scheduled.

Invitation and Marketing Emails

 • Serve as a core function for businesses to invite and share promotions, launches and loyalty appreciation.

Activity Alert Emails

 • An important alerting tool whether for changes, updates, reminders and/or sharing of contents. These notifications can be triggered and/or scheduled depending on the contents.

Reporting Emails

 • A highly-efficient internal business operating tool to keep track of the business processes and management.

Security Authentication Emails

 • Forms a Second Level Factor of Authentication to fortify user’s access and accounts against fraud, misuse and the theft of sensitive information and credentials.
ยกระดับการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณ.
การใช้บริการแจ้งเตือนตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์กรและ/หรือกำหนดแนวทางที่สามารถสัมผัสเข้าถึง.
ระบบทำงานอย่างไร:

ยืนยันอีเมลเพื่อเปิดใช้บริการ

 • ทำหน้าที่เป็นการยืนยันผู้ใช้งาน และแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยืนยันการสมัครใช้งานและ/หรือ การสมัครรับข้อมูลข่าวสาร การทำงานในระบบนี้ช่วยในการแยกแยะระหว่างผู้ใช้จริงและผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการ.

อีเมลออนบอร์ด

 • ดูจุดเริ่มต้นของลูกค้า จุดสนใจต่างๆที่สัมพันธ์กัน ระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในการบริการและแสดงความขอบคุณแก่ลูกค้า วิธีการนี้สามารถกระตุ้นและ/หรือกำหนดเวลาได้.

อีเมลเพื่อเชิญชวนทางด้านการตลาด

 • ทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันหลักสำหรับธุรกิจ ในการเชิญชวน และการเสนอโปรโมชั่นต่างๆ การเปิดตัวสินค้า/บริการ และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า/บริการ.

อีเมลแจ้งเตือนกิจกรรม

 • ส่วนนี้เป็นส่วนที่สะดวกสำหรับการแจ้งเตือนที่สำคัญ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง การอัปเดตข้อมูล การเตือนความจำ และ/หรือแชร์เนื้อหาต่างๆ การแจ้งเตือนเหล่านี้สามารถกระตุ้น และ/หรือกำหนดเวลาได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่กำหนด.

อีเมลเกี่ยวกับการรายงาน

 • เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายในองกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อติดตามกระบวนการทางธุรกิจและการจัดการต่างๆ.

อีเมลตรวจสอบความปลอดภัย

 • การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ 2 ขั้นตอน เพื่อความถูกต้อง และปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบผู้ใช้งานและการป้องกันบัญชีของผู้ใช้งานจากผู้ไม่หวังดี ป้องกันการขโมยข้อมูลส่วนตัว.
MENINGKATKAN NOTIFIKASI EMAIL ANDA.
Establish a triggered and/or scheduled touchpoint approach that serves purpose‑driven notifications.
Cara Kerjanya:

Email Aktivasi

 • Berfungsi sebagai verifikasi pengguna dan juga dapat berfungsi sebagai Reminder terkait keputusan pelanggan untuk mendaftar/berlangganan. Ini berfungsi dengan baik untuk membedakan antara Pengguna yang Asli dengan Pengguna yang tidak berkomitmen.

Email OnBoarding

 • Tandai awal yang penting dari perjalanan Anda dengan users untuk memperkuat hubungan anda dan menunjukkan penghargaan ke user. Pendekatan ini dapat dipicu dan/atau dijadwalkan.

Email Undangan dan Marketing

 • Berfungsi penting bagi bisnis Anda, bertujuan untuk mengundang dan promosi, peluncuran, dan apresiasi atas loyalitas user.

Email Alert

 • Sebagai alert bagi user, baik untuk perubahan, pembaruan, pengingat, dan/atau berbagi konten. Notifikasi ini dapat dipicu dan/atau dijadwalkan tergantung pada kontennya.

Email Report

 • Sangat efisien untuk operasional internal bisnis anda, supaya proses dan managemen bisnis anda tetap berjalan sesuai dengan arah.

Email Otentikasi Keamanan

 • Sebagai Otentikasi Dua Tingkat untuk membentengi akses dan akun pengguna terhadap penipuan, penyalahgunaan dan pencurian informasi yang sensitif dan kredensial.
NÂNG CAO THÔNG BÁO EMAIL CỦA BẠN.
Thiết lập cách tiếp cận điểm tiếp xúc được kích hoạt và/hoặc theo lịch trình phục vụ các thông báo hướng đến mục đích.
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:

Email Kích hoạt

 • Phục vụ như một xác minh người dùng và một lời nhắc nhở về quyết định của họ để đăng ký nội dung và / hoặc đăng ký. Điều này hoạt động tốt để phân biệt một người dùng chính hãng và không cam kết.

Thư Chào Mừng Đăng ký

 • Đánh dấu một khởi đầu quan trọng của một cuộc hành trình giữa người dùng và nhà cung cấp để củng cố lời hứa dịch vụ và thể hiện sự đánh giá cao. Cách tiếp cận này có thể được kích hoạt và / hoặc lên lịch.

Email mời và tiếp thị

 • Phục vụ như một chức năng cốt lõi cho các doanh nghiệp để mời và chia sẻ các chương trình khuyến mãi, ra mắt và đánh giá cao lòng trung thành.

Email cảnh báo hoạt động

 • Một công cụ cảnh báo quan trọng cho dù để thay đổi, cập nhật, nhắc nhở và / hoặc chia sẻ nội dung. Các thông báo này có thể được kích hoạt và/hoặc lên lịch tùy thuộc vào nội dung.

Báo cáo Email

 • Một công cụ hoạt động kinh doanh nội bộ hiệu quả cao để theo dõi các quy trình kinh doanh và quản lý.

Email Xác thực Bảo mật

 • Hình thành yếu tố xác thực cấp độ thứ hai để củng cố quyền truy cập và tài khoản của người dùng chống gian lận, lạm dụng và đánh cắp thông tin và thông tin xác thực nhạy cảm.
sub for Email Notifications offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ Email Notifications ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


sub PASS หรือ sub </API>.
sub untuk Email Notifications menawarkan konektifitas yang


fleksibel menggunakan sub Pass atau sub </API>.
sub đối với Email Notifications cung cấp sự linh hoạt của việc kết nối trực tiếp thông qua


sub PASS HOẶC sub </API>.