BOLD. for MMS
BOLD. untuk MMS
BOLD. đối với MMS
MULTIMEDIA MESSAGING EXPERIENCE.
Enrich the messaging experience with multimedia content to turn your messages into a memorable experience.
How it works for you:

Increase the messaging experience

 • Elevate your messaging with visuals, audios, animations and even videos to create a personalised yet engaging messaging experience.

Boost awareness and connection

 • Strike the right chord with personalised messaging approach such as colour preference and location with
  eye-catching contents that fit the customer’s behaviour.

Seamless messaging

 • Multimedia Messaging Service (MMS) can be implemented seamlessly alongside other messaging channels such as Short Messaging Service (SMS) to provide a fail-proof, anytime and anywhere messaging experience.
ประสบการณ์ในการส่งข้อความมัลติมีเดีย.
เติมเต็มประสบการณ์การรับส่งข้อความมัลติมีเดียของคุณอย่างมืออาชีพ.
ระบบทำงานอย่างไร:

เพิ่มประสบการณ์ในการส่งข้อความ

 • คุณสามารถส่งข้อความของคุณด้วยไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง แอนิเมชั่น และวิดีโอ เพื่อทำให้ข้อความของคุณเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น.

เพิ่มประสบการณ์และการเชื่อมต่อ

 • ตอบโจทย์ด้วยวิธีการส่งข้อความส่วนตัวที่คุณสามารถกำหนดรูปแบบต่างๆได้ เช่น การตั้งค่าสีในภาพและตำแหน่ง ด้วย เนื้อหาที่สะดุดตาและเข้ากับพฤติกรรมของลูกค้า.

การส่งข้อความที่ราบรื่น

 • บริการ MMS สามารถนำไปใช้ร่วมกับช่องทางการส่งข้อความอื่นๆ ได้อย่างสะดวก เช่น บริการส่งSMS เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณ โดยการส่งข้อความทุกข้อความเรามีระบบป้องกันการส่งข้อความไม่ผ่านหรือไม่ถึงผู้รับ ในทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก.
PESAN MULTIMEDIA.
Perkaya pengalaman pengiriman pesan dengan konten multimedia untuk mengubah pesan Anda menjadi pengalaman yang tak terlupakan.
Cara Kerjanya:

Meningkatkan Pengalaman dalam Pengiriman Pesan

 • Tingkatkan pesan Anda dengan visual, audio, animasi, dan bahkan video untuk menciptakan pengalaman perpesanan yang dipersonalisasi namun menarik.

Meningkatkan kesadaran dan koneksi

 • Temukan kunci yang tepat dengan pendekatan pesan yang dipersonalisasi seperti preferensi warna dan komposisi Eye-Catching konten yang sesuai dengan perilaku pelanggan.

Pesan yang diterima dengan mulus

 • Multimedia Messaging Service (MMS) dapat diimplementasikan dengan mulus bersama saluran pesan lainnya seperti Short Messaging Service (SMS) untuk memberikan pengalaman pengiriman pesan yang anti gagal, kapan saja dan di mana saja.
TRẢI NGHIỆM TIN NHẮN ĐA PHƯƠNG TIỆN.
Làm phong phú thêm trải nghiệm nhắn tin với nội dung đa phương tiện để biến tin nhắn của bạn thành một trải nghiệm đáng nhớ.
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:

Tăng trải nghiệm nhắn tin

 • Nâng cao thông điệp của bạn với hình ảnh, âm thanh, hình ảnh động và thậm chí cả video để tạo ra trải nghiệm nhắn tin được cá nhân hóa nhưng hấp dẫn.

Nâng cao nhận thức và kết nối

 • Đánh đúng hợp âm với cách tiếp cận nhắn tin cá nhân như sở thích màu sắc và vị trí với nội dung bắt mắt phù hợp với hành vi của khách hàng.

Nhắn tin liền mạch

 • Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS) có thể được triển khai liền mạch cùng với các kênh nhắn tin khác như Dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS) để cung cấp trải nghiệm nhắn tin thất bại, mọi lúc và mọi nơi.
sub for MMS offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ MMS ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


subPASS หรือ sub </API>.
sub for MMS menawarkan konektifitas yang fleksibilitas


menggunakan sub PASS atau sub </API>.
sub đối với MMS cung cấp sự linh hoạt của việc kết nối trực tiếp thông qua


sub PASS HOẶC sub </API>.