BOLD. for Push Notifications
BOLD. สำหรับ Push Notifications
BOLD. untuk Push Notifications
BOLD. đối với Push Notifications
NOTIFICATIONS THAT DELIVER.
Deliver personalised notifications that customers wants.
How it works for you:

Trigger-based notifications

 • Schedule push notifications based on customer’s engagements and/or event-based activities such as welcome messages, reminders, alerts, offers and promotions.

Target-based notifications

 • Activate push notifications based on targeted audiences such as gender, age, behavioral patterns and interest.

Location-based notifications

 • Send real-time push notifications based on your customer’s location with curated content for a particular moment such as directing a walk-in customer to your outlet with discount coupons, loyalty redemptions or new launches.
การส่งข้อความแจ้งเตือน.
ข้อความแจ้งเตือนเฉพาะกลุ่มที่ลูกค้ากำหนด.
ระบบทำงานอย่างไร:

การแจ้งเตือน

 • กำหนดเวลาการแจ้งเตือนได้ เช่น การส่งข้อความต้อนรับ การเตือนความจำ การแจ้งเตือนอื่นๆ ข้อเสนอต่างๆ และนำเสนอโปรโมชั่น.

การแจ้งเตือนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

 • เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบเลือกกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่น เพศ อายุ รูปแบบพฤติกรรม และรูปแบบความสนใจของลูกค้า.

แจ้งเตือนแบบกำหนดตำแหน่งสถานที่

 • ส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ซึ่งกำหนดตามตำแหน่งของลูกค้าในช่วงระยะเวลานั้นๆ เช่น การดีงดูดลูกค้าใหเเดินเข้ามาที่ร้านของคุณด้วยคูปองส่วนลด การแลกของรางวัล หรือการนำเสนอการเปิดตัวสินค้าใหม่.
NOTIFIKASI YANG TERSAMPAIKAN!
Menyampaikan notifikasi yang dipersonalisasi sesuai dengan keinginan Pelanggan.
Cara Kerja:

Notifikasi yang dipicu oleh Pelanggan

 • Notifikasi secara terjadwal sesuai dengan pelanggan dan/atau aktivitas pelanggan yang berbasis acara seperti Welcome Messages, Pengingat (Reminders), Peringatan (Alerts), Penawaran, dan Promosi.

Notifikasi berdasarkan Target/Kategori pelanggan

 • Notifikasi akan aktif berdasarkan kategori pelanggan, seperti Jenis Kelamin, Umur, Pola Perilaku dan Minat.

Notifikasi berdasarkan Lokasi

 • Notifikasi akan dikirim secara real time berdasarkan lokasi pelanggan, dengna konten yang sudah disesuaikan dengan momen tertentu, seperti mengarahkan pelanggan ke Outled anda untuk mendapakan kupon diskon, Redeem Loyality Rewards atau peluncuran produk baru.
THÔNG BÁO CUNG CẤP.
Cung cấp thông báo được cá nhân hóa mà khách hàng muốn.
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:

Thông báo dựa trên kích hoạt

 • Lên lịch thông báo đẩy dựa trên sự tham gia của khách hàng và / hoặc các hoạt động dựa trên sự kiện như tin nhắn chào mừng, lời nhắc, cảnh báo, ưu đãi và khuyến mãi.

Thông báo dựa trên mục tiêu

 • Kích hoạt thông báo đẩy dựa trên đối tượng mục tiêu như giới tính, tuổi tác, mô hình hành vi và sở thích.

Thông báo dựa trên vị trí

 • Gửi thông báo đẩy theo thời gian thực dựa trên vị trí của khách hàng với nội dung được sắp xếp trong một thời điểm cụ thể như hướng khách hàng đi bộ đến cửa hàng của bạn với phiếu giảm giá, đổi quà khách hàng thân thiết hoặc ra mắt mới.
sub for Push Notifications offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ Push Notifications ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


sub PASS หรือ sub </API>.
sub for Push Notifications menawarkan konektifitas yang


fleksibel menggunakan sub Pass atau sub </API>.
sub đối với Push Notifications cung cấp sự linh hoạt của việc kết nối trực tiếp thông qua


sub PASS HOẶC sub </API>.