BOLD. for SMS
INSTANT REACH TO THE MASSES.
The most accessible two-way messaging channel that delivers messages reliably anywhere around the world.
How it works for you:

Notification Messages

 • Keep customers informed of their confirmations, purchases, notifications and verifications.

Critical Alert Messages

 • Deliver alert messages at your preferred volume and scale anytime, anywhere.

Conversational Messages

 • Enhance conversation across multiple parties to establish good communication and relationships.

Authentication Messages

 • Build a secure affiliation with the delivery of verification messages (OTP, 2FA) to users by making timely confirmation of their activities.
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันที.
ระบบการส่ง-รับ ข้อความ ช่องทางสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วถึง ทุกที่ทั่วโลก
ระบบทำงานอย่างไร:

ข้อความแจ้งเตือน

 • การแจ้งเตือนลูกค้าถึง สถานะการยืนยันคำสั่งซื้อ ยืนยันการชำระเงิน รวมถึงการยืนยันตัวตน ผ่านระบบข้อความแจ้งเตือน.

ข้อความแจ้งเตือนที่สำคัญ

 • คุณสามารถตั้งปรับระดับและขนาดข้อความแจ้งเตือนที่สำคัญตามต้องการได้ตลอดเวลา ,ทุกที่.

ข้อความสนทนา

 • ปรับปรุงระบบการสนทนาในหลายๆรูปแบบเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดี.

ข้อความรับรองความถูกต้อง

 • สร้างระบบความปลอดภัยด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือน (OTP, 2FA) ไปยังผู้ใช้ โดยทำการยืนยันรหัสในเวลาตามที่กำหนด.
MENJANGKAU SECARA INSTAN KE MASSA.
Two-Way Messaging adalah cara yang paling handal untuk mengirimkan pesan anda ke seluruh dunia.
Cara Kerjanya:

Pesan Notifikasi

 • Pelanggan akan mendapatkan informasi mengenai konfirmasi pembelian, notifikasi dan verifikasi.

Pesan Peringatan

 • Sampaikan pesan peringatan pada volume dan skala sesuai dengan pilihan Anda, Kapan dan dimana saja!

Pesan Percakapan

 • Tingkatkan hubungan dengan berbagai pihak untuk menjalin komunikasi dan hubungan baik.

Pesan Autentifikasi

 • Perkuat Keamanan dengan pengiriman pesan verifikasi (OTP, 2 FA) kepada pengguna dengan membuat konfirmasi tepat waktu tentang aktivitas mereka.
NGAY LẬP TỨC TIẾP CẬN VỚI CÔNG CHÚNG.
Kênh nhắn tin hai chiều dễ tiếp cận nhất cung cấp tin nhắn đáng tin cậy ở bất cứ đâu trên thế giới.
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:

Tin nhắn thông báo

 • Thông báo cho khách hàng về xác nhận, mua hàng, thông báo và xác minh của họ.

Tin nhắn Cảnh báo Quan trọng

 • Gửi tin nhắn cảnh báo ở âm lượng và quy mô ưa thích của bạn mọi lúc, mọi nơi.

Tin nhắn đàm thoại

 • Tăng cường cuộc trò chuyện giữa nhiều bên để thiết lập giao tiếp và mối quan hệ tốt.

Tin nhắn Xác thực

 • Xây dựng một liên kết an toàn với việc cung cấp tin nhắn xác minh (OTP, 2FA) cho người dùng bằng cách xác nhận kịp thời các hoạt động của họ.
sub for SMS offers the flexibility of


connecting directly either through web interface and/or API.
sub สำหรับ SMS ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


sub PASS หรือ sub </API>.
sub untuk SMS menawarkan konektifitas yang fleksibilitas


menggunakan sub PASS atau sub </API>.
sub đối với SMS cung cấp sự linh hoạt của việc kết nối trực tiếp thông qua


sub PASS HOẶC sub </API>.