BOLD. for WhatsApp Business
BOLD. สำหรับ WhatsApp Business
INSTANT REACH
TO 2 BILLION
WHATSAPP USERS.
Reach out to your customers globally on their preferred conversation channel across digital devices.
How it works for you:

Notifications

 • Alerts, Reminders, Ticketing, Digital receipts,
  Delivery locations

Chat Commerce

 • Promote and sell your products and services to
  customers anytime, anywhere.

Payment Request

 • Send real-time payment request to customers for
  online payments of your products and services.

Customer Support

 • Live chat support, Chat commerce
   

Authentication

 • Second Factor of Authentication (2FA)
   

Educational

 • Videos, Quizzes, Live chat tutorials
   

Entertainment

 • Images, Video trailers, Audio files
   

Enterprise

 • Information and Documentation sharing
   

Emergency Services

 • Share real-time locations
   

Teamwork

 • Real-time conversation handling between teams for work efficiency – Support, Enquiries, Updates and more.
 • Quick, trackable and delivery notification between team conversations.
 • Teams can communicate via Configurable Interactive Chat and/or private chat sessions.
 • Rich-media sharing between team members like files, videos, photos, locations and more.
 • Team moderation controls are available for personalisation.
เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ WHATSAPP กว่า2 พันล้านบัญชีได้ในทันที.
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกที่ ทั่วโลก ตามต้องการ ทางช่องทางการสื่อสาร สนทนาผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล.
ระบบทำงานอย่างไร:

การแจ้งเตือน

 • การแจ้งเตือน การเตือนความจำ การออกตั๋ว ใบเสร็จรับเงินดิจิทัล แจ้งเตือนสถานที่จัดส่ง.

แชท

 • ช่วยส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณ ได้ทุกที่ทุกเวลา.

แจ้งการชำระเงิน

 • แจ้งการชำระเงินแบบเรียลไทม์ให้กับลูกค้า สำหรับการชำระเงินออนไลน์ ของค่าสินค้าและบริการ.

การบริการลูกค้า

 • รองรับไลฟ์แชท, แชทคอมเมิร์ซ
   

การยืนยันตัวตน

 • ระบบความปลอดภัยการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (2FA)
   

สื่อสอนเทคโนโลยี

 • วิดีโอ แบบทดสอบ บทช่วยสอนการไลฟ์แชท
   

ความบันเทิง

 • รูปภาพ ตัวอย่างวิดีโอ ไฟล์เสียง
   

การประกอบการ

 • การแบ่งปันข้อมูลและเอกสาร
   

บริการฉุกเฉิน

 • แสดงตำแหน่งแบบเรียลไทม์
   

ระบบทีม

 • การจัดการการสนทนาแบบเรียลไทม์ระหว่างทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การอบรม การสอบถามความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งอื่นๆ อีกมากมาย.
 • การแจ้งระบุ ตำแหน่ง ติดตาม ที่รวดเร็ว ระหว่างในทีมการสนทนา.
 • การสนทนาสามารถกำหนดการตั้งค่าการสื่อสารสนทนาได้/หรือตั้งค่าการสนทนาแบบรายบุคคล.
 • การแชร์สื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอันหลากหลาย ระหว่างสมาชิกในทีม เช่น ไฟล์ วิดีโอ รูปภาพ สถานที่ และอื่นๆ.
 • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ความต้องการ.
JANGKAUAN INSTAN
KE 2 Miliar
PENGGUNA WHATSAPP.
Jangkau pelanggan Anda secara global di seluruh perangkat digital.
Cara kerjanya:

Notifikasi

 • Peringatan (Alerts), Pengingat (Reminders), Tiketing, Struk Digital, dan Lokasi Pengiriman.

Pesan Niaga

 • Promosikan dan Jual produk serta jasa anda langsung ke Pelanggan dimananapun dan kapan pun.

Request Pembayaran

 • Request Pembayaran dikirimimkan ke Pelanggan untuk dibayarkan melalui pembayaran online.

Layanan Pelanggan

 • Mendukung Live chat, Pesan Niaga
   

Autentifikasi

 • Second Factor of Authentication (2FA)
   

Edukasi

 • Video, Kuis dan Tutorial Live Chat
   

Hiburan

 • Gambar, Trailer Video, dan File Audio
   

Enterprise

 • Informasi dan Dokumentasi
   

Layanan Darurat

 • Lokasi secara Real Time
   

Kerjasama

 • Handle pertanyaan pelanggan antar tim sehingga effisiensi kerja, pertanyaan, pembaruan dan lainnya.
 • Koordinasi antar tim dapat lebih cepat, dapat dilacak dan bisa tersampaikan secara cepat.
 • Tim dapat berkomunikasi melalui CIC dan/atau melalui percakapan pribadi.
 • Sharing Rich-media antar anggota tim (Video, Gambar, Lokasi, dan lainnya).
 • Kontrol moderasi tim tersedia dan dapat dipersonalisasi.
TIẾP CẬN TỨC THÌ ĐẾN 2 TỶ NGƯỜI DÙNG WHATSAPP.
Tiếp cận với khách hàng của bạn trên toàn cầu trên kênh hội thoại ưa thích của họ trên các thiết bị kỹ thuật số.
Nó hoạt động như thế nào đối với bạn:

Thông báo

 • Cảnh báo, Nhắc nhở, Bán vé, Biên lai kỹ thuật số, Địa điểm giao hàng

Thương mại trò chuyện

 • Quảng bá và bán sản phẩm và dịch vụ của bạn cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Yêu cầu thanh toán

 • Gửi yêu cầu thanh toán theo thời gian thực cho khách hàng để thanh toán trực tuyến các sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Hỗ trợ khách hàng

 • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp, Thương mại trò chuyện
   

Xác thực

 • Yếu tố xác thực thứ hai (2FA)
   

Giáo dục

 • Video, Câu đố, Hướng dẫn trò chuyện trực tiếp
   

Giải trí

 • Hình ảnh, Video giới thiệu, Tệp âm thanh
   

Xí nghiệp

 • Chia sẻ thông tin và tài liệu
   

Dịch vụ khẩn cấp

 • Chia sẻ vị trí theo thời gian thực
   

Làm việc theo nhóm

 • Xử lý cuộc trò chuyện theo thời gian thực giữa các nhóm để có hiệu quả công việc - Hỗ trợ, Yêu cầu, Cập nhật và hơn thế nữa.
 • Thông báo nhanh chóng, có thể theo dõi và phân phối giữa các cuộc trò chuyện nhóm.
 • Các nhóm có thể giao tiếp thông qua Trò chuyện tương tác có thể cấu hình và / hoặc các phiên trò chuyện riêng tư.
 • Chia sẻ phương tiện phong phú giữa các thành viên trong nhóm như tệp, video, ảnh, vị trí và hơn thế nữa.
 • Kiểm soát kiểm duyệt nhóm có sẵn để cá nhân hóa.
How customers can engage with you:

Shopping:

 • Make direct purchases and orders at their convenience on their preferred messaging application – anytime, anywhere and on any devices.
 • Make online payments with their preferred online payment options – Credit Cards, Online Banking (FPX) and/or E-Wallets.
   
 • Receive real-time delivery confirmation and tracking.
   
 • Redeem real-time rewards with QR code – Discounts, Purchases-with-Purchase (PWP) and more.
   
 • Place bookings with schedule reminder.
   
 • Receive personalised promotion notifications.
   

Configurable Interactive Chat:

 • Initiate instantaneous one-to-one chat on their preferred messaging application.
   
 • Get result-driven conversation flow – Enquiries, Support, Bookings and more.
   
 • Receive rich-media like images, videos, locations, contacts and more.
   

Sharing:

 • Receive real-time and/or scheduled notification on their preferred messaging application.
   
 • Real-time engagement between customer and business – Surveys, Rewards, Redemptions, Bookings and more.
   
 • Share rich-media like images, videos, locations, contacts and more.
 
การมีส่วนร่วมของลูกค้า:

การเลือกซื้อสินค้า:

 • ทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการบนแอปพลิเคชันผ่านการส่งข้อความจากอุปกรณ์ที่มีได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา.
   
 • ชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ได้ตามต้องการ ผ่านตัวเลือกการชำระเงินที่รองรับทั้ง บัตรเครดิต ธนาคารออนไลน์ (FPX) หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ .
 • รับการแจ้งเตือน เพื่อยืนยัน และติดตาม คำสั่งซื้อ แบบเรียลไทม์.
   
 • การแลกรับของสมนาคุณ แบบเรียลไทม์ ผ่านระบบ QR code - ส่วนลด ,สินค้าราคาพิเศษ (PWP) และอื่นๆอีกมากมาย.
   
 • ส่งคำแจ้งเตือนข้อมูลการจอง ตามการตั้งค่าที่กำหนด.
   
 • รับข้อมูลการแจ้งเตือนโปรโมชั่นพิเศษแบบส่วนตัว.
   

การตั้งค่าการสนทนา:

 • เริ่มต้นการสนทนาแบบส่วนตัวได้ทันทีตามความต้องการจากช่องทางแชทแอปพลิเคชัน.
   
 • ช่องทางการสนทนาที่มีความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น- การสอบถามข้อมูล การบริการ รายละเอียดการจองต่างๆ และอื่นๆ.
   
 • สามารถรับสื่อได้หลากลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ สถานที่ รายชื่อติดต่อ และอื่นๆ.
   

การแบ่งปันข้อมูล:

 • รับการแจ้งเตือน/หรือกำหนดการตั้งค่าการส่งข้อความบนแอปพลิเคชันตามความต้องการแบบเรียลไทม์.
   
 • การมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ระหว่างลูกค้ากับกิจการในรูปแบบของ แบบสำรวจ รางวัล การแลกรับของรางวัล การจอง และอื่นๆ.
   
 • แบ่งปันข้อมูลได้หลากหลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ สถานที่ การติดต่อ และอื่นๆ.
 
Bagaimana pelanggan Anda dapat terhubung dengan Anda:

Belanja:

 • Lakukan pembelian dan pesanan secara langsung dengan nyaman di aplikasi pesan pilihan mereka – kapan saja, di mana saja, dan di perangkat apa pun.
 • Lakukan pembayaran online dengan opsi pembayaran online pilihan mereka – Kartu Kredit, Perbankan Online (FPX) dan/atau Dompet Elektronik.
 • Terima konfirmasi dan pelacakan pengiriman secara real-time.
   
 • Tukarkan hadiah dengan kode QR – Diskon, Purchase with Purchase (PWP) dan banyak lagi.
   
 • Tempatkan pemesanan dengan pengingat jadwal.
   
 • Terima notifikasi promosi yang dapat dipersonalisasi.
   

Configurable Interactive Chat:

 • Memulai obrolan secara instan di aplikasi pesan pilihan mereka.
   
 • Dapatkan alur percakapan berdasarkan hasil – Pertanyaan, Dukungan, Pemesanan, dan lainnya.
   
 • Terima rich-media seperti gambar, video, lokasi, kontak, dan lainnya.
   

Sharing:

 • Terima pemberitahuan secara real time dan/atau terjadwal pada aplikasi perpesanan pilihan mereka.
   
 • Keterlibatan antara pelanggan dan bisnis melalui Survei, Hadiah, Redeem, Pemesanan, dan lainnya.
   
 • Bagikan rich-media seperti gambar, video, lokasi, kontak, dan lainnya.
 
Làm thế nào khách hàng có thể tương tác với bạn:

Mua sắm:

 • Thực hiện mua hàng trực tiếp và đặt hàng một cách thuận tiện trên ứng dụng nhắn tin ưa thích của họ - mọi lúc, mọi nơi và trên bất kỳ thiết bị nào.
 • Thực hiện thanh toán trực tuyến với các tùy chọn thanh toán trực tuyến ưa thích của họ - Thẻ tín dụng, Ngân hàng trực tuyến (FPX) và / hoặc Ví điện tử.
 • Nhận xác nhận và theo dõi giao hàng theo thời gian thực.
   
 • Đổi phần thưởng theo thời gian thực bằng mã QR – Giảm giá, Mua hàng khi mua hàng (PWP) và hơn thế nữa.
   
 • Đặt phòng với lời nhắc lịch trình.
   
 • Nhận thông báo khuyến mãi được cá nhân hóa.
   

Trò chuyện tương tác có thể cấu hình:

 • Bắt đầu trò chuyện trực tiếp một-một trên ứng dụng nhắn tin ưa thích của họ.
   
 • Nhận luồng hội thoại dựa trên kết quả – Yêu cầu, Hỗ trợ, Đặt chỗ và hơn thế nữa.
   
 • Nhận các phương tiện truyền thông phong phú như hình ảnh, video, địa điểm, danh bạ và hơn thế nữa.
   

Chia sẻ:

 • Nhận thông báo theo thời gian thực và/hoặc theo lịch trình trên ứng dụng nhắn tin ưa thích của họ.
   
 • Sự tham gia theo thời gian thực giữa khách hàng và doanh nghiệp - Khảo sát, Phần thưởng, Đổi thưởng, Đặt phòng và hơn thế nữa.
 • Chia sẻ phương tiện truyền thông phong phú như hình ảnh, video, vị trí, liên hệ và hơn thế nữa.
 
sub for WhatsApp Business offers the flexibility of


connecting directly either through
web interface and/or API.
sub สำหรับ WhatsApp Business ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน


sub PASS หรือ sub </API>.
sub untuk WhatsApp Bisnis menawarkan fleksibilitas


untuk terhubung melalui sub PASS atau sub </API>.
sub đối với WhatsApp Business cung cấp sự linh hoạt của việc kết nối trực tiếp thông qua


sub PASS HOẶC sub </API>.